EU-höstens andra höjdpunkt: Kommissionens arbetsprogram 2023

På samma sätt som det svenska politiska året drar igång med riksdagens högtidliga öppnande och budgetvandringen över Riksbron, har EU-maskineriet sina egna årliga höjdpunkter. Som Brysselkontoret rapporterat om i september, inleds det politiska året i EU med EU-kommissionens ordförandes linjetal om tillståndet i den Europeiska unionen. Journalister, tjänstepersoner och andra intressenter spänner då öronen i hopp om att tyda detaljer och hintar kring det som alla vet kommer att presenteras under EU-årets verkliga höjdpunkt, nämligen lanseringen av EU-kommissionens arbetsprogram.   

EU-kommissionens arbetsprogram är precis som det låter, ett arbetsprogram där Kommissionen listar vilka förslag och initiativ de tänker presentera under nästkommande år samt i vilket kvartal förslagen senast ska presenteras. Eftersom EU-kommissionen har initiativrätt kring lagstiftning behöver samtliga aktörer med EU-bevakning anpassa sig efter detta schema, inte minst svenska regioner med sina regionala representationer i Bryssel. 

Årets arbetsprogram presenterades den 18:e oktober och är av flera anledningar särskilt intressant att läsa detta år. Dels är arbetsprogrammet mandatperiodens sista helårsprogram innan Europavalet i maj 2024, dels innehåller årets program en ansenlig mängd förslag som har sitt ursprung i de medborgardialoger som hölls inom ramen för ”konferensen om EU:s framtid” som avslutades tidigare i år. Till sist innehåller programmet också en flera förslag som sedan länge annonserats i de olika strategier, med förslag på åtgärder, som EU-kommissionen lanserat under den innevarande mandatperioden.  

Årets program innehåller 43 nya initiativ samt flera revideringsförslag på existerande lagstiftning. Utan att gå in allt för mycket i detalj har SBHSS:s Brysselkontor nedan plockat ut 13 förslag som bedöms vara av särskilt intresse för SBHSS:s ägare:  

Klimatomställningen 

 • Reform av elmarknaden – Högaktuellt initiativ som föreslagits i och med den pågående energikrisen. Ett av syftena med reformen är att försöka separera gaspriset från priset på el. Något som väntas bli tekniskt krångligt. Mer information kring bakgrunden till detta förslag finns i Brysselkontorets så kallade Energi-PM som finns tillgänglig genom respektive ägares kontaktperson. Uppskattad lansering, första kvartalet 2023 
 • Skydd, förvaltning och återställning av marker – Tidigare annonserats i den markstrategi för 2030 som EU-kommissionen lanserade i november 2021. Syftar till att motverka utarmning av de europeiska jordbruksmarkerna och kan innebära ökade krav och åtgärder för svenska jordbrukare. Uppskattad lansering, andra kvartalet 2023 
 • Översyn av EU:s avfallsdirektiv gällande aspekter relaterade till livsmedel och textilier, samt dess miljöpåverkan – Tidigare annonserat i EU-kommissionens initiativ kring cirkulär ekonomi, bland annat i Från-Jord-till-Bord-strategin. Uppskattad lansering, andra kvartalet 2023 
 • Vätgasbank – Initiativ som nämndes i EU-kommissionens ordförandes linjetal i september som ska hjälpa till att öka investeringarna i uppbyggnaden av en europeisk vätgasmarknad. Uppskattad lansering, tredje kvartalet 2023 
 • Översyn av EU:s djurskydd – Behandlar bland annat djurtransporter och slakt. Tidigare annonserat i Från-Jord-till-Bord-strategin. Uppskattad lansering, tredje kvartalet 2023 
 • Hållbara livsmedelssystem – Även den tidigare annonserat i Jord-till-Bord-strategin Uppskattad lansering, tredje kvartalet 2023 
 • Grundläggande regelverk för utbyggnad av s.k. ”Hyperloops” – Ett av programmets mer uppseendeväckande förslag. ”Hyperloops” har blivit känt genom mångsysslaren Elon Musk och är ett slags visionärt tågliknande färdmedel på magnetisk räls i en vakuumtunnel. Tekniken kan ses som ett alternativ eller komplement till utbyggnad av höghastighetsjärnväg.  Uppskattad lansering, tredje kvartalet 2023 

Digitalisering  

 • En ny cybersäkerhetsakademi – Syftar bland annat till att höja kunskapen och kompetensen inom cybersäkerhet. Uppskattad lansering, tredje kvartalet 2023 
 • Ett gemensamt europeiskt dataområde för rörlighet – Väntas bland annat kunna underlätta utbyte av data mellan transportoperatörer för att underlätta rörlighet mellan länder. Uppskattad lansering, andra kvartalet 2023 
 • Nytt politiskt program kring radiospektrum (RSPP 2.0) – Utbyggnad av digital infrastruktur som en förutsättning för den digitala omställningen. Programmet inkluderar både lagstiftning och konsekvensanalys. Uppskattad lansering, tredje kvartalet 2023 

Sociala frågor, hälsa och arbetsmarknad 

 • Rådsrekommendation kring uppdatering av ramverket för rörlighet mellan olika utbildningssystem – Uppskattad lansering, tredje kvartalet 2023 
 • Strategi för psykisk hälsa – Uppskattad lansering, tredje kvartalet 2023 
 • Rådsrekommendation om cancerformer som kan förebyggas med vaccin – Uppskattad lansering, tredje kvartalet 2023 

Brysselkontoret följer förslagen löpande och återkommer inför samråd och övriga möjligheter till dialog med parter involverade i förhandlingarna av förslagen.  

Vill ni ha mer information om EU-kommissionens arbetsprogram för 2023 eller läsa programmet i sin helhet? Följ då länken nedan eller ta kontakt med Martin Broberg eller Sandra Jansson på SBHSS:s Brysselkontor.   

Länk