EU:s uppdaterade bioekonomistrategi

I oktober lanserade EU-kommissionen den nya bioekonomistrategin, något som varit efterlängtat av många europeiska regioner och aktörer eftersom den sätter en gemensam riktning för Europas bioekonomisektorer. Den nya strategin ersätter 2012 års version och förhåller sig till dagens samhälleliga och politiska kontext med bl.a. Parisavtalet och FN:s hållbarhetsmål. Dessutom tar den nu en tydlig utgångspunkt i cirkulär ekonomi. Men vad innebär strategin i praktiken och vad kan vara särskilt intressant för aktörer i Småland-Blekinge-Halland?

Tidigare har forskning och innovation varit grunden för EU:s arbete inom bioekonomi. Nu betonar kommissionen att bioekonomi snarare bör ses utifrån ett systemperspektiv, där bioekonomin har potential att bidra till ekonomisk, social och ekologiskt utveckling. EU:s bioekonomistrategi innehåller 14 åtgärder som ska lanseras under året 2019, samlade under 3 mål:

 1. Skala upp och stärka bio-baserade sektorer
 • Inrätta en cirkulär bioekonomisk tematisk investeringsplattform värd 100 miljoner euro för att få ut biobaserade innovationer på marknaden och för att minska riskerna förknippade med privata investeringar i hållbara lösningar
 • Underlätta utvecklingen av nya hållbara bioraffinaderier runt om i Europa.
 1. Snabbt sprida bioekonomin i Europa
 • Utveckla en strategisk agenda för inrättande av hållbara livsmedels- och jordbrukssystem, ett hållbart skogsbruk och biobaserade produkter.
 • Inrätta en EU-omfattande politisk stödfunktion för bioekonomiska frågor för EU-länder inom ramen för Horisont 2020 i syfte att utveckla nationella och regionala bioekonomiska strategier.
 • Lansera pilotåtgärder för utveckling av bioekonomier i landsbygds-, kust-, och stadsområden exempelvis på områdena avfallshantering och koldioxidlagring. 
 1. Skydda ekosystem och förstå bioekonomins ekologiska begränsningar
 • Ta i drift ett EU-omfattande övervakningssystem för att mäta framstegen mot en hållbar och cirkulär bioekonomi.
 • Förstärka kunskapsbasen och förbättra förståelsen för särskilda bioekonomiska områden genom insamling av data och göra kunskapen mer tillgänglig genom kunskapscentrumet för bioekonomi (BKC).
 • Ge vägledning och främja goda exempel vad gäller att bedriva bioekonomisk verksamhet inom säkra ekologiska gränser.

Åtgärder under mål 1 är särskilt intressanta för det regionala näringslivet, då avsikten är att skapa en bättre tillgång till kapital både genom finansiella medel och rådgivning (läs mer här).

Åtgärder under mål 2 är det som har tydligast koppling till regional- och lokal nivå, och därmed på många sätt våra medlemmars verksamhet och uppdrag. Särskilt intressant är de pilotåtgärder som ska lanseras, t.ex. blå bioekonomi, urbana bioekonomistrategier och living labs inom bioekonomi (läs mer här).

Åtgärder under mål 3 är intressanta utifrån våra egna insatser för en ekologiskt hållbar ekonomi.  Aktörer i våra regioner kan stödja EU-kommissionen i arbetet med att ta fram underlag, system och riktlinjer genom att bidra med kunskap, kompetens och praktiska exempel. I utvecklande av regionala strategier och uppföljningar kan det vara bra att beakta det övervakningssystem som ska tas fram, för att t.ex. undvika dubbelarbete och möjliggöra jämförelser regioner emellan (läs mer här).

Fler möjligheter

Det finns givetvis fler åtgärder och insatser som kan vara av intresse för Småland-Blekinge-Halland. I utvärderingen av bioekonomistrategin från 2012 lyftes behovet av arbetskraft inom bioekonomisektorer, vilket också återspeglas i den uppdaterade versionen med hänvisning till branschspecifika utbildningsinitiativ via Erasmus+ och samarbete inom akademisk utbildning. Kommissionen menar att satsningen på en hållbar och cirkulär bioekonomi har potential att resultera i en miljon nya gröna jobb till 2030.

Kommissionen vill se att det europeiska nätverket för EU-finansierade bioekonomiprojekts roll stärks. Det kan således finnas möjligheter för våra aktörer att engagera sig i nätverket, vilket är ett sätt att delta i erfarenhetsutbyten som policyutveckling.

Generellt sett finns det inom EU:s beslutsprocess ett behov av att balansera upp stark lobbying från organisationer med särintressen. Europas regioner har skilda förutsättningar, och traditioner, gällande biologiska resurser. Därför är det viktigt att bidra till EU-kommissionens arbete och den bredare debatten med Småland-Blekinge-Hallands perspektiv och erfarenheter.

Det är även intressant att EU-kommissionen i strategin tydligt markerar att det bör finnas bioekonomistrategier på nationell nivå (Sverige har idag ingen nationell bioekonomistrategi) och att det kommer erbjudas stöd till utveckling av dessa.

Strategin, faktablad mm. hittar du här:

EU:s bioekonomistrategi

Pressrelease

Faktablad

Infografik

Häfte