EU samarbetet under Corona – regioners möjligheter att påverka och ta del av information

Vid sidan av EU:s respons mot de konsekvenser som uppkommer på grund av Corona har flera europeiska nätverk och organisationer upprättat plattformar med information för regioner och dess möjligheter att utbyta värdefulla potentiella lösningar för de följder krisen orsakat.   

EU-kommissionen har vidtagit flera åtgärder när det kommer till bekämpningen av COVID-19. Sammanfattningsvis, har EU dels genomfört gemensam upphandling på världsmarknaden av medicinsk materiel, dels mobiliserat ekonomiska medel för att tillgodose behov av skyddsutrustning och möjligheter till forskning för att hitta behandling och vaccin. Dessutom har man infört särskilda direktiv om gränskontroller och resande inom unionen för att undvika smittspridning. Flera ekonomiska åtgärder, till exempel vad gäller statsstöd, har också genomförts för att underlätta för medlemsländernas ekonomi. Läs mer om dem här.

Europeiska regionkommittén har etablerat en handlingsplan i syfte att hjälpa regionala och lokala myndigheter hantera konsekvenserna av pandemin. När det kommer till regionernas påverkan av viruset gällande EU-samarbetet har den europeiska regionkommittén etablerat en särskild plattform som ska fungera som en arena för informationsutbyte mellan EU:s regioner.

Den europeiska regionkommittén (ReK) har upprättat särskilda forum med information om hur EU bäst ska angripa de utmaningar som corona skapat. ReK rapporterar om kommuner och regioners situation och hur de hanterar coronakrisen inom olika områden; ekonomiska åtgärder, insatser inom hälsa och livsmedel samt sociokulturella åtgärder. För samtliga områden kommer ReK arbeta fram uppdaterade rapporter om hur man ska hantera påverkan av pandemin. För att ta del av dessa rapporter och uppdateringar, klicka här.  

Som medlemmar i European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) kan regionerna ta del av ytterligare initiativ för att motverka de negativa följder som COVID-19 frambringat. ERRIN både informerar om diverse insatser att engagera sig i och samlar exempel på åtgärder som genomförs av deras medlemmar för att hantera allt från utmaningar för hälsa och sjukvård och för regional utveckling i stort:

  • Bland insatser före regioner eller regionala aktörer att delta finns t.ex. ett europeiskt hackathon, som EU-kommissionen anordnar den 24 april med hjälp av ERRIN som värd. Det öppnar upp för en möjlighet att koppla samman det civila samhället, innovatörer, partnerskap och köpare över hela Europa för att utveckla (digitala) innovativa lösningar för de konsekvenser coronaviruset orsakat. Det kan vara särskilt intressant för regioner och dess arbete med digitalisering och programmering.
     
  • Bland de lösningar och insatser som ERRIN samlar från sina medlemmar hittar man t.ex.  en region i Frankrike som har drabbats mycket hårt av corona och som nu delat med sig av sina erfarenheter och insatser mot viruset. Det är lärosäten, företag och regionala aktörer som delar med sig av de åtgärder man har implementerat för att motverka coronakrisens negativa inverkan på samhället. För att komma till ERRINS plattform om COVID-19, klicka här