Europeiska kommissionens arbetsprogram för 2019

I dagarna presenterade Jean-Claude Junckers EU-kommission sitt sista arbetsprogram innan det under hösten 2019 är dags för en ny kommission att ta plats. Arbetsprogrammet för 2019 sätter riktningen för EU:s arbete och belyser därmed vilka områden som kommer vara i fokus under det kommande årets gång. Detta påverkar i sin tur vilka möjligheter och intressanta frågor som kommer dyka upp på EU-arenan under 2019 för Småland-Blekinge-Hallands aktörer. 

Nästa års arbetsprogram identifierar tre prioriterade huvudområden: att snabbt nå överenskommelser på redan lagda lagstiftningsförslag (detta för att uppnå de 10 politiska prioriteringar som sattes när nuvarande kommission tillträdde); att anta ett begränsat antal nya initiativ; och att inom detta presentera ett flertal initiativ som ämnar lägga en stark grund för ett framtida EU med endast 27 medlemsstater.      

De nya initiativen täcker en bred uppsättning områden och innefattar allt från en strategi mot hormonstörande ämnen till anpassningsåtgärder i förberedelse för Brexit. Även för Småland-Blekinge-Hallands del nämndes ett antal relevanta prioriteringar för 2019:     

  • Framställandet av ett reflektionspapper över hur ett hållbart Europa för framtida generationer ska säkerställas. Brysselkontoret skrev nyligen en uppdatering om hur EU:s arbete med de globala hållbarhetsmålen fortskrider samt hur det kan komma att påverka Småland Blekinge-Halland.
  • Publiceringen av en rekommendation för att etablera ett europeiskt e-journalsystem. Detta som en del av digitaliseringen av sjukvården, vilket man kan läsa mer om här. Ett sådant e-journalsystem skulle bidra till att på ett säkert och effektivt sätt kunna dela patientjournaler mellan medlemsländer, både för individuell och professionell användning
  • Färdigställandet av arbetet med den strategi för långsiktiga minskningar av växthusgasutsläppen i EU som vi skrev en artikel om tidigare i höst. Utöver detta ska rapportering om tillståndet för energiunionen och handlingsplanen för batterier genomföras.
  • Utvecklandet av en koordinerad plan för utvecklingen av artificiell intelligens i Europa, som en del av EU:s arbete mot att bli ledande inom detta område. I en artikel på vår hemsida kan man även läsa om hur arbetet med artificiell intelligens kan komma att bli en viktig del inom Erasmus+. 

Utöver detta ska alltså ett antal initiativ utvärderas, bland annat direktiven för luftkvalitet och ramdirektivet för vatten. Vilket är direktiv som berör den lokala och regionala nivån i hela Europa. Gällande ramdirektivet för vatten kan aktörer i Småland-Blekinge-Hallands geografi ge sina synpunkter i det e-baserade samrådet som är öppet fram till den 4 mars 2019.