Färdplan för utvärdering av EU:s ramdirektiv för vatten

Småland-Blekinge-Hallands huvudmän har möjlighet att lämna synpunkter och följaktligen påverka utfallet av EU:s utvärdering gällande ramdirektivet för vatten (inkl. grundvattendirektivet, miljökvalitetsdirektivet och översvämningsdirektivet) samt direktivet för rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. EU-kommissionen har nyligen publicerat färdplaner för utvärderingsprocessen av direktiven med information om kommande samråd och konsultationer. I samband med färdplanerna har samhällsaktörer och medborgare även möjlighet att ge feedback om utvärderingsprocessen vars resultat kommer ligga till grund för kommande åtgärder inom vattenförvaltning. 

Bakgrund – utvärdering av vattendirektiv

EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, syftar till att etablera en ram för enhetliga regler på EU-nivå för skydd av europeiska sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Direktivet fastslår att länderna ska arbeta på ett sätt i sin vattenförvaltning som utgår från avrinningsområden (naturens egna vattengränser) för att åtgärda brister i vattenmiljö och vattenkvalitet. Sverige är indelat i fem vattendistrikt, där Småland-Blekinge-Hallands huvudmän ingår i förvaltningsområdena Södra Östersjön (Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge) och Västerhavet (Halland och delar av Jönköping, Kronoberg). Vattenförvaltningsarbetet genomförs i sexåriga cykler, vilket innebär att arbetet inom arbetscyklerna utvärderas med jämna mellanrum. Därefter, utifrån det nya kunskapsläget och hur vattenmiljöerna förändrats, uppdateras förvaltningsområdenas genomförandeplaner av vattendirektivet och ev. att vattendirektivet justeras efter rådande behov.

EU-kommissionen färdplan för utvärdering gäller ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) med dess anslutna direktiv som är grundvattendirektivet (2006/118/EC) och miljökvalitetsdirektivet (2008/105/EC) samt översvämningsdirektivet (2007/60/EC). Utöver de nämnda direktiven har kommissionen nyligen lanserat en parallell färdplan för utvärdering av direktivet för rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (Urban Waste Water Treatment) (91/271/EEC).  

Mot bättre och förenklad lagstiftning?

Utvärderingen av de olika vattendirektiven kommer att granska relevansen, effektiviteten, sammanhållningen och det beräknade EU-mervärdet. Utvärderingsprocessen ämnar att identifiera områden där förenklingar och förbättringar av lagstiftningen och dess genomförande är möjliga. Den kommer inkludera resultaten av direktivens implementering i alla medlemsstater, över hela perioden av vattendirektivet, vilket innebär de två cyklerna av vattenförvaltningen (2009-2015/2016 – 2021) inom förvaltningsområdena. Kommissionen kommer i början av 2018 att offentliggöra genomföranderapporter som visar den nuvarande statusen för europeiskt vatten. Dessa rapporter kommer troligen vara utgångspunkt för diskussion för bättre och förenklad lagstiftning.

Utvärderingen förväntas vara klar tredje kvartalet 2019 och fram till dess vill kommissionen få input och kommentarer från medborgare och samhällsaktörer som berörs av vattendirektiven. EU-kommissionen uttrycker att det finns många relevanta intressenter att ta hänsyn till i kommande konsultationer eftersom vatten berör flertal ekonomiska och ekologiska aktiviteter inom områden som jordbruk, tillverkningsindustri, energi och transport m.fl.

Tillfällen att medverka i utvärderingen

I färdplanen för utvärdering av EU:s ramdirektiv för vatten beskrivs följande aktiviteter:

·         Offentligt e-baserat samråd (lanseras första kvartalet 2018)

·         Europeisk vattenkonferens (tredje kvartalet 2018)

·         Flertal andra möten kan förväntas under 2017 och 2018, antingen organiserad av EU-kommissionen eller på begäran av berörda parter.

Den europeiska vattenkonferensen, som planeras till tredje kvartalet 2018, kommer inkludera diskussioner med utgångspunkt från genomföranderapporterna av förvaltningen av EU:s vattendirektiv. Konferensen kommer också att presentera och föra diskussioner om resultaten av det offentliga e-baserade samrådet som lanseras första kvartalet 2018.

Liknande process kan också förväntas av den parallella utvärderingen av direktivet för rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, vilket kan utläsas av färdplan UWWTD.

I samband med publiceringen av färdplanerna har samhällsaktörer och medborgare även möjlighet att ge feedback om utvärderingsprocessen. Deadline för feedback gällande färdplan för utvärdering av EU:s ramdirektiv för vatten är 17 november 2017. Deadline för feedback gällande färdplan av direktivet för rening av avloppsvatten från tätbebyggelse är 9 november 2017.

Brysselkontorets bevakning

Då flertal möten och informationsträffar förväntas under 2018 avser Brysselkontoret att informera våra aktörer på hemmaplan om dessa tillfällen. Detta eftersom våra huvudmän har visat intresse för bevakning av vattenförvaltning och möjligheter till lokal/regional medverkan i arbetet med att genomföra EU:s ramdirektiv för vatten. Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor tar också gärna emot input om vidare bevakning av EU:s utvärdering av vattendirektiven.