Fit for 55 – EU:s förslag till ny klimat- och energipolitik presenterat

I juli presenterade EU-kommissionen första delen av EU:s stora paket där man ser över klimat- och energipolitik. Syftet med översynen, som gå under namnet Fit for 55, är just att uppdatera lagstiftning och andra politiska initiativ för att EU ska kunna nå sitt mål om minskade CO2-utsläpp med 55% till 2030.  Flera av dessa lagstiftningar sågs över så sent som 2016–2018 och under tuffa förhandlingar och diskussioner inom EU, något vi troligen kan vänta oss även denna gång.

Som en del i framtagandet av förslagen som nu lagts fram, har EU-kommissionen under det senaste samlat in kunskap och synpunkter från intressenter via offentliga samråd. Förslagen kommer nu hanteras och förhandlas i både Rådet (medlemsstaterna) och i Europaparlamentet. För att påverka är det viktigt att dels säkerställa att Sveriges regering har rätt förståelse för våra regionala villkor, dels att Europaparlamentariker känner till våra synpunkter. I Europaparlamentet är det särskilt viktigt att de som har huvudansvar för Europaparlamentets ståndpunkt (rapportörer) har förståelse för våra synpunkter, men även att ledamöter i ansvarigt utskott får konkreta förslag på skrivningar vi vill se.

I samband med Fit for 55-förslagen presenterade EU-kommissionen EU:s nya skogsstrategi, vilken vi på Småland Blekinge Halland särskilt engagerat oss i under framtagandet.

Vi håller just nu på att sätta oss i in förslagen och initiativen och väntar oss att Fit for 55-paketet kommer vara i fokus för arbetet under en bra tid framöver. Redan nu vet vi att det finns ett intresse från våra medlemmar att engagera sig i de delar som gäller biogas och skogsbruk. Kontakta Linda på Brysselkontoret om ni har intresse för dessa frågor, eller om det är andra frågor och förslag som ni ser är särskilt viktiga.

De lagstiftningsförslag och politiska förslag som presenteras är:

 • en översyn av EU:s utsläppshandelssystem, inbegripet utvidgningen till sjöfarten, översyn av reglerna för utsläpp från luftfarten och inrättande av ett separat system för handel med utsläppsrätter för vägtransporter och byggnader
 • en översyn av förordningen om ansvarsfördelning vad gäller medlemsländernas minskningsmål i sektorer utanför EU:s utsläppshandelssystem
 • en översyn av förordningen om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF)
 • en översyn av direktivet om förnybar energi
 • en omarbetning av energieffektivitetsdirektivet
 • en översyn av direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen
 • en ändring av förordningen om fastställande av normer för koldioxidutsläpp för personbilar och lätta lastbilar
 • en översyn av energiskattedirektivet
 • en gränsjusteringsmekanism
 • initiativet ReFuelEU, luftfart, för hållbart flygbränsle
 • FuelEU, sjöfart, för ett grönt europeiskt sjöfartsområde
 • en social klimatfond
 • EU:s skogsstrategi

 

I höst kommer andra och mindre delen i fit for 55, som innehåller följande förslag:

 • Byggnaders energiprestanda (EPBD)
 • Energipaketet för gas

 

Du hittar mer information här:

Pressmeddelande fit for 55

Pressmeddelande EU:s skogsstrategi

EU-kommissionens websida

Rådets websida