Gör ett Brysselkontor någon skillnad egentligen?

Generellt sett är det svårt att säga att en insats på Brysselarenan har lett till ett visst resultat. Ibland är det dock värt att peka på resultat som man med fog kan fråga sig om de hade kommit till stånd om vi inte hade agerat. Under de senaste åren har Småland-Blekinge-Halland fått uppdrag från sina ägare att verka för en fortsatt sammanhållningspolitik. Politiken med bland annat regional- och socialfonden har hittills spelat en avgörande roll i vissa regionala utvecklinsfrågor. Brysselkontoret har därför suttit i europeiska styrgrupper och koordinerat svenska insatser i flera mycket stora lobbyinsatser i Bryssel. När EU-kommissionen nyligen presenterade sitt förslag för en ny flerårsbudget för EU efter 2020 kan vi se att vi lyckats få gehör för flera av de punkter vi lyft fram för just sammanahållningspolitiken!

Som vi tidigare skrivit om så deltog Småland-Blekinge-Halland 2016 i en lobbyaktion tillsammans med omkring 330 andra europeiska lokala och regionala myndigheter. Mot bakgrund av att EU:s beslut och strategier i praktiken verkställs lokalt och regionalt, pekade deklarationen på att sammanhållningspolitiken med sina strukturfonder är den lokala och regionala nivåns viktigaste verktyg för att möta Europas gemensamma utmaningar. Vidare underströk aktörerna som skrev under deklarationen att finansiella instrument inte kunde ersätta sammanhållningspolitiken som behövdes för alla regioner i Europa. Deklarationen uppdaterades under hösten 2017 och lämnades över till EU-kommissionen i januari 2018.

Vi kan nu konstatera att insatserna har gett resultat och att flera av våra åsikter verkar ha beaktats. EU-kommissionens förslag till en ny långtidsbudget för EU föreslår:

  • En sammanhållningspolitik med medel till ALLA Europas regioner
  • Förenkling och differentiering
  • Tematisk koncentration

Ovannämnda lobbykampanj drev alla dessa förslag. Det är definitivt en framgång värd att notera. Punkterna var långt ifrån självklara ståndpunkter i debatten som föregick förslaget. Att mer utvecklade regioner (som våra) skulle få ta del av sammanhållningspolitikens medel, förespråkades till exempel inte av den svenska nationella nivån. Att delta i den europeiska debatten och göra sin röst hörd gör med andra ord skillnad!

Medan de flesta andra europeiska regioner även pekar på framgången av att interregionalt samarbete kvarstår i förslaget, är detta ett område som Småland-Blekinge-Halland har anledning se närmare på. Det ser nämligen ut som vi kommer att få argumentera med kraft för att få behålla våra samarbeten i södra Östersjön och Öresund-Kattegatt-Skagerrak.