Hälsokonferens 15-16/3 vid Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor

Under 15-16/3 arrangerade vårt kontor en konferens på ämnet hälsa. Konferensen samlade femton representanter från landsting, regionförbund och lärosäten i Småland-Blekinge, med presentationer och diskussioner som belyste många aspekter av hälso- och sjukvårdsfrågor både nationellt och internationellt inom EU.


 

Även om konferensens frågor var av mångskiftande karaktär genomsyrades den av ett genomgående tema: Att lära av andra och deras arbete. Detta kunde inte minst ses i konferensens presentationer av både deltagarna själva och olika aktörer aktiva i Bryssel. Presentationerna visade även på två huvudsakliga spår: Policypåverkan och hur andra regioner arbetar för att dra nytta av chanserna till policypåverkan. Jorge Pinto Antunes och Nancy Pascal berättade för sin del om EU-kommissionens arbete med eHälsa och den europeiska innovationsplattformen (EIP) för aktivt och hälsosamt åldrande. Allan Nordby Ottesen och Carl-Albert Hjelmborn från Syddanmarks respektive Skånes Brysselkontor berättade å sin sida om hur de sammanlänkar sina hemregioner med de många samarbetsplattformar för utbyten och samverkan som finns i Bryssel. Maja Högvik och Sara Johansson berättade även hur Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges Ständiga Representation arbetar för att främja svenska lokala, regionala och statliga intressen när hälsofrågor diskuteras inom EU. Gemensamt för dessa och konferensens övriga presentationer var att de visade både hälsofrågornas komplexitet i ett internationellt perspektiv, men även några av de många möjligheter till erfarenhetsutbyten och möjliga inspirationskällor som erbjuds inom unionssamarbetet.

Att lära av andra och deras arbete var även ett tydligt tema i de diskussioner som fördes på konferensen. Möjligheterna till att utveckla sitt eget arbete genom samarbete, synergier och erfarenhetsutbyten finns där, men mer arbete måste till för att dra nytta av dem. Flera deltagare menade också att det blivit tydligt hur ökad samverkan behövs dels mellan dem själva och de många aktörerna i Bryssel och dels mellan dem själva, på hemmaplan i Sverige. Ett exempel som togs upp är att den framförhållning som finns inom många andra områden, såsom träindustrin, saknas för Småland-Bleking-Halland inom hälsofrågorna. Tankar framfördes på en samlande enhet som sammankopplar våra regioner på hälsoområdet. Deltagarna menade vidare att konferensen visat att både politiker och tjänstepersoner i regionerna, landstingen och lärosätena har läxor att lära och frågor att ställa sig själva: Vad kan vi göra hemma på hälsoområdet och vad kan vi göra i Bryssel? Vad vill vi göra i Bryssel och varför ska vi göra det, hur kan vi nyttja mervärdet som kan fås av att engagera sig mer internationellt?

Trots hälsofrågornas komplexitet menade dock flera deltagare att det inte behöver vara så särdeles svårt eller komplicerat att dra nytta av andras erfarenheter och att samverka internationellt. Avstånden mellan dem själva och det mellan dem och exempelvis Syddanmark, Allan Nordby Ottesens hemmaregion, är inte stora. Framtida, tätare samtal samt ökade samarbeten för att skapa synergier var några önskemål som framfördes. En tydlig slutsats som kan dras av hälsokonferensen är dock att regionerna, landstingen och lärosätena i och med sitt deltagande redan tagit ett tydligt första steg mot ökad samverkan, både inom och över regions- och nationsgränser. Konferensens bidrag kan i stort sammanfattas med ett ord: Kunskap – om möjligheter, behov och önskan av fler utbyten och samordning. Den stora frågan framöver blir hur denna kunskap ska omsättas i praktik.

 

Deltagande under konferensen:

Eva-Lisa Ahnström, ingår i chefsgruppen för SBH*-samarbetet och senior projektrådgivare på Blekinge Tekniska Högskola

Lisa Skär, professor i omvårdnad vid Blekinge Tekniska Högskola

Madelene Larsson, e-Hälsostrateg vid Landstinget Blekinge

Gunilla Skoog, kontaktperson för SBH-samarbetet samt Planerings- och utvecklingsdirektör vid Landstinget Blekinge

Anna-Lena Cederström, ingår i chefsgruppen för SBH och regiondirektör för Region Blekinge

Magnus Persson, utvecklingsdirektör vid landstinget i Kalmar län

Sofia Hartz, beställningschef vid lanstinget i Kalmar län

Ingeborg Franzén, utvecklingsdirektör Region Kronoberg

Ylva Dandanell, programchef och ingår i universitetsledningens kansli vid Linnéuniversitetet

Kristiina Heikkilä, prodekan vid Linnéuniversitetet

Gunnar Akner, gästprofessor i geriatrik vid Linnéuniversitetet

Göran Henriks, utvecklingsdirektör vid Region Jönköpings län

Anette Nilsson, utvecklingsstrateg vid Region Jönköpings län

Karin Enskär, professor i omvårdnad vid hälsohögskolan

Henrik Jansson, tandläkare och docent i oral hälsa hälsohögskolan

 

Föredragande:

Anna-Lena Cederström, regiondirektör region Blekinge

Sven Kastö, kontorschef Småland Blekinge Halland South Sweden

Jorge Pinto Antunes, t f enhetschef för innovation för hälsa och konsumenter på EU-kommissionen: DG Sanco

Nancy Pascall, policy officer på EU-kommissionen: DG Connect

Allan Nordby Ottesen, handläggare för hälsofrågor vid Syddanmarks EU-kontor i Bryssel

Ann-Sophie Parent, generaldirektör Age Platform

Sara Johansson, hälsoråd vid Sveriges Ständiga Representation vid Europeiska Unionen

Maja Högvik, handläggare SKL:s Brysselkontor

Nick Batey, chef EU for Health, Wales

Carl-Albert Hjelmborn, kontorschef Skåne European Office

Janis Emmanouilidis, analytiker tankesmedjan European Policy Center