Hållbar och smart mobilitet i fokus för EU:s transportpolitik

Den gröna och digitala omställningen är den övergripande inriktningen för EU framöver. Nu har detta befästs även i EU:s transportpolitik. Förra veckan presenterade EU-kommissionen en ny strategi för just hållbar och smart mobilitet. Covid-19 har påverkat utformningen av strategin då även har som mål att bidra till ökad motståndskraft (resilience). Intresset för strategin har varit stort då den sätter riktningen för EU:s transportpolitik det kommande åren. Den utgör även en central del i EU:s gröna giv och ska bidra till att minska CO2-utsläppen inom transportsektorn med 90% fram tills 2050. Till strategin hör en handlingsplan med hela 82 åtgärder som ska genomföras de kommande fyra åren. Strategin blickar dock längre än så och har milstolpar för 2030, 2035 och 2050. Strategin och handlingsplanens bredd gör att det finns flera delar som kan vara av intresse för Småland Blekinge Hallands medlemmar.

 

Hållbar mobilitet

Syftet med satsningar på detta område är givet: utsläppen av växthusgaser från transportsektorn ska minska med 90% till år 2050. För att nå det arbetar man på tre spår: minska beroende av fossila bränslen, göra hållbara alternativ tillgängliga och att se till att miljöpåverkan inkluderas i prissättning. Det finns ett antal flaggskeppsintiativ som är särskilt intressanta att hålla koll på. Inte minst initiativet att installera 3 miljoner laddstoplar till år 2030. Det finns även intressanta satsningar för järnvägssektorn, där man vill se en dubblering av höghastighetståg till år 2030 och en dubblering av godsfrakter med tåg till 2050. Det intressanta är givetvis att se vad detta innebär i praktiken. Vilka medel kommer tillgängliggöras? Vem ansvarar för genomförandet? Brysselkontoret kommer fortsätta bevaka detta, men det kan även vara relevant att ta med i nationella dialoger.

Smart mobilitet

Med satsningar på smart mobilitet vill man se att vi fullt ut nyttjar potentialen med digitalisering på transportområdet. Digitalisering och automatisering är grunder för ett mer effektivt sömlöst multimodalt transportsystem. Detta inkluderar även själva biljettsystemen. Implementering av digitala lösningar i transportsystemet idag, satar man även på innovation och ökat användande av data och artificiell intelligens (AI).  För Småland Blekinge Halland med kompetens inom områden såsom intelligenta transportsystem givetvis av intresse, men även utvecklingen av gemensamma transportsystem som vi också har erfarenhet från.

Milstolpar

Senast 2030:

 • Minst 30 miljoner utsläppsfria fordon kommer att vara i drift på de europeiska vägarna.
 • 100 europeiska städer kommer att vara klimatneutrala.
 • Trafiken på höghastighetsjärnväg kommer att fördubblas.
 • Tidtabellsbaserad kollektivtrafik för resor på mindre än 500 km bör vara koldioxidneutrala inom EU.
 • Automatiserad mobilitet kommer att användas stor skala.
 • Utsläppsfria fartyg kommer att vara klara för marknaden.

 

Senast 2035:

 • Utsläppsfria stora luftfartyg kommer att vara klara för marknaden.

Senast 2050:

 • Nästan alla bilar, lastbilar, bussar och även nya tunga fordon kommer att vara utsläppsfria.
 • Godstrafiken på järnväg kommer att fördubblas.
 • Trafiken på höghastighetsjärnvägar kommer att tredubblas.
 • Det multimodala transeuropeiska transportnätet (TEN-T), utrustat för hållbara och smarta transporter med höghastighetskonnektivitet, kommer att vara i drift för hela nätet.

 

Mer information

Svenska region- och stadskontor i Bryssel kommer även arrangera ett webbinarium den 5 februari på temat Gröna given – framtidens mobilitet, där kommissionen kommer presentera strategin.

Ni hittar även strategin och annat infomaterial från EU-kommissionen via länkarna nedan:

EU-kommissionens pressmeddelande

Strategi för hållbar och smart mobilitet

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar

Handlingsplan för lagstiftning

Frågor och svar – Strategi för smart och hållbar mobilitet

Faktablad – Transport- och mobilitetssektorn

DG MOVE:s sida för strategin