EU:s gröna deal – åtgärder för ett klimatneutralt EU 2050

Den 11 december presenterade EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, Europas gröna giv – The Green Deal. Europa ska bli den första klimatneutrala världsdelen och den gröna dealen stakar ut vägen för att nå det ambitiösa målet. Redan i början av nästa år kan vi räkna med dialoger och samråd som berör den regionala nivån kopplat till de många åtgärdsförslagen som föreslås.

EU:s gröna deal kan förklaras som ett paket med åtgärder och förslag på hur Europa ska nå klimatneutralitet till 2050.  Kommissionens ordförande, Von der Leyen, betonade att dealen utgör en ny europeisk tillväxtstrategi där fokus bl.a. är riktat mot innovation, cirkulär ekonomi och bioekonomi. Insatser inom de nämnda områdena ska bidra till hållbar ekonomisk tillväxt, och här spelar den lokala och regionala nivån en betydande roll. Särskilt intressant för regional utveckling är till exempel att von der Leyen nämnde de gröna uppdragen i Horisont Europa, med förhoppning om en bred lokal och regional förankring.

Under 2020 och 2021 kommer Kommissionen att lägga fram förslag, uppdatera eller revidera policys kopplat till EU:s gröna deal och hela 47 åtgärder står på listan (varav majoriteten planeras läggas fram under 2020). Därför kan vi inom kort förvänta oss dialoger och samråd kopplat till åtgärdsförslagen. Särskilt intressant för Småland-Blekinge-Halland är bland annat uppdateringar av EU:s skogsstrategi (2020), ny jord-till-bordstrategi (2020 – 2021) och en ny handlingsplan för cirkulär ekonomi (2020) bland många fler!

För att ge ett smakprov på vad den gröna dealen kan komma att innebära har vi tittat närmare på följande:

Ny livsmedelsstrategi – från jord till bord:

I von der Leyens avsiktsförklaring My agenda for Europe uttrycktes ambitionen att ta fram en ny strategi för att vidareutveckla en hållbar och säker livsmedelskedja i Europa. I den gröna dealen lyftes förslaget om en ny europeisk ”från-jord-till-bord”-strategi (From farm to fork). Strategin kommer att inkludera hela livsmedelskedjan med fokus på cirkulära processer. Vidare kommer strategin att se över användandet av och riskerna med kemiska bekämpningsmedel, gödselmedel och antibiotika. Inom dessa områden har kommissionen uttalat en ambition att ta till åtgärder, även lagstiftningsmässigt, för att minska användning av kemiska substanser.

Ny handlingsplan för Cirkulär ekonomi:

Kommissionen vill ta fram en ny handlingsplan för cirkulär ekonomi med syfte att bland annat stimulera utvecklingen av cirkulära produktionsprocesser. Fokus kommer bl.a. riktas mot cirkulär design och återanvändning av material. Även om flera sektorer kommer att omfattas av handlingsplanen för den cirkulär ekonomin så kommer särskilt stort fokus att riktas mot textil-, konstruktion-, elektronik- och plastsektorer.

Ny europeisk skogsstrategi: 

Kommission vill ge resurser till att EU: skogsområden förbättras, både i kvalité och kvantitet. Med utgångspunkt i den biologiska mångfaldsstrategin 2030 kommer kommissionen att utarbeta en ny europeisk skogsstrategi som täcker hela skogscykeln vilket ska främja de många tjänster som skogarna tillhandahåller samt den cirkulära bioekonomin.

Kommissionens huvudmål gällande EU:s skogsstrategi är att ha en effektiv skogsskötsel och skogsbevarande samt restaurering för att öka absorptionen av koldioxid. Därmed syftar strategin till att minska förekomsten och omfattningen av skogsbränder och främjande bioekonomin.

Hållbart byggande:

Kommissionen vill skapa ett europiskt ramverk för hållbart byggande, vilket ska främja utbyggnaden av innovativ teknik, infrastruktur och grön energi. Kommissionen vill se över förordningen om byggprodukter och material för att säkerställa den cirkulära ekonomins behov gällande renoveringar, nybygge och andra typer av konstruktion. 

Utöver ovan nämnda strategier kommer den gröna dealen kunna leverera en ny industristrategi, en strategi för biologisk mångfald, en strategi för gröna finanser, en strategi för att skydda medborgare mot miljöförstöring och en strategi för hantering av kemikalier.

Se kommissionens färdplan för åtgärder här! och läs mer om kommissionen målsättningar med åtgärderna här!