Mer biogas enligt EU:s metanstrategi

Igår presenterade EU-kommissionen en ny strategi för att minska utsläppen av metangas. Strategin är en del av gröna given och ska bidra till att EU når mål om klimatneutralitet till 2050. Efter koldioxid är metan den näst störst bidragande gasen till klimatförändringarna. Utsläppen kommer framförallt från jordbruk, avfall och energiförbrukning. Strategin tittar på en rad åtgärder, bland dessa ökade satsningar på hållbar biogas och riktade insatser till mer hållbart jordbruk. Dessa två aspekter kan vara särskilt intressant för Småland Blekinge Halland att beakta, då biogas är en viktig del i vårt arbete för fossilfria transport, samt utifrån arbete för hållbar livsmedelssektor.

Biogas

Strategin lyfter biogas som en lösning med positiva effekter på en rad område. Möjligheten att byta ut fossila bränslen till förnybara hållbara alternativ är kanske den mest uppenbara. Genom att processa avfall och restprodukter från jordbruk, förhindra man att utsläpp som skulle skett om rötningsprocessen skett i naturen. Biogasproduktion har även ekonomiska effekter då det innebär möjligheter för jordbrukare att öka lönsamheten via sidointäkter. EU-kommissionen ser därför anledning att ytterligare stötta marknadsutvecklingen för biogas. Värt att notera dock är att man inte ser positivt på biogas producerade på direkt från livsmedel eller foder, då man menar att detta, till skillnad från gas producerad från jordbruksavfall och -rester, bidrar till ökade utsläpp.  

De insatser man kommer göra för att stötta marknadsutvecklingen av biogas innefattar dels översyn av befintliga regelverk såsom direktiv för förnybar energi, dels genom att stötta pilotprojekt och tillhandahålla finansiering. Den gemensamma jordbrukspolitiken med de nationella strategiska planerna lyfts som viktigt instrument och EU-kommissionen kommer göra rekommendationer till dessa innan slutet av 2020.

 

Ett mer hållbart jordbruk

Ökad produktion av biogas är som nämnts en av åtgärderna som kan bidra till att minska jordbrukets utsläpp av metan, men det finns mycket mer som kan göras. Huvudfokus anser EU-kommissionen bör vara på att introducera nya metanreducerande tekniker och metoder. För detta ändamål spelar FoI en viktig roll. Senast 2021 kommer EU-kommissionen presentera en översyn av best practice, befintlig teknik samt innovativa tekniker. Stöd från jordbruksfonden ska kunna användas för åtgärder att minska metanutsläpp, medan Horisont Europa kommer kunna ge stöd för FoI på området. EU-kommissionen kommer även satsa på tillgång till data om metanutsläpp och livscykelanalyser. För Småland Blekinge Halland kan dessa insatser vara intressant både för det regionala näringslivet och jordbruket, och för lärosäten och andra in innovationssystemet.

 

Relevanta dokument och information