Nu lanseras Europas plan mot cancer

Idag släppte EU-kommissionen en helt ny europeisk plan mot cancer. För EU-kommissionens ordförande Usrula von der Leyen är kampen mot cancer en hjärtefråga och planen har varit en högt prioriterad fråga. Den ses också som en viktig del i stegen mot en europeisk hälsounion. Den tar sig an hela processen från förebyggande åtgärder till vård och rehabilitering. Även åtgärderna tar ett brett angreppssätt och omfattar inte enbart hälso- och sjukvård utan även områden såsom utbildning, arbetsmarknad, och transport. Det är därmed relevant för flera av SBHSS-medlemmar att titta närmre på strategin. Totalt öronmärks 4 miljarder euro av EU:s budget 2021–2027 för att genomföra planen, huvudsakligen via hälsoprogrammet EU4Health, forskning- och innovationsprogrammet Horisont Europa och programmet för digital omställning Digitala Europa.

Cancerplanen är uppbyggd kring fyra centrala åtgärdsområden med tio flaggskeppsinitiativ. Dels handlar det om teknisk utveckling och innovation, men även om samordning och andra tyder av stödjande insatser. Därmed kan vissa vara mer intressanta för lärosätena, medans vissa är mer intressanta för regionerna.

Åtgärdsområden:

  • Förebyggande åtgärder för att motverka de främsta riskfaktorerna som tobak skadlig alkoholkonsumtion, miljöföroreningar och farliga ämnen. Innehåller även kampanjen Sund livsstil och mål för att öka andelen vaccinationer för infektionsrelaterad cancer.
  • Tidig upptäckt av cancer genom bättre tillgång till, kvalitet på och diagnos av cancer. Medlemsstaterna ska få stöd för att uppnå detta och ett nytt EU-stött program för cancerscreening att läggas fram
  • Diagnos och behandling genom åtgärder som kan ge bättre integrerad och övergripande cancervård och motverka ojämlik tillgång till god vård och bra läkemedel. Nationella cancercenter ska kopplas samman på nationell nivå. Ett nytt initiativ ”Cancerdiagnostik och behandling för alla” kommer att lanseras i slutet av 2021. Europeiska initiativet UNCAN.eu ska bidra till att hitta personer som löper stor risk att drabbas av vanliga cancerformer.
  • Förbättrad livskvalitet för cancerpatienter och canceröverlevare och åtgärder för att bidra till social integration och återintegrering på arbetsplatsen. Initiativet ”Bättre liv för cancerpatienter” kommer att lanseras, med fokus på uppföljande vård.

Flaggskeppinitiativ

Planen innehåller följande tio falggskeppsinititativ, de finns beskrivna i själva planen och tillhörande åtgärdslista.

Mer information

Pressmeddelande Europas plan mot cancer

Webbsida om planen mot cancer

Meddelande om Europas plan mot cancer

Bilaga till meddelandet om Europas plan mot cancer

Frågor och svar