Ny finansiering till kulturella sektorn

Europeiska investeringsfonden (EIF) har som huvuduppgift att stödja Europas mikroföretag, småföretag och medelstora företag genom att hjälpa dem att få tillgång till finansiering. Fokus är områden som innovation, forskning och utveckling, entreprenörskap, tillväxt och sysselsättning.

EU-kommissionen och Europeiska investeringsfonden (EIF) lanserar idag ett garantiinitiativ på 121 miljoner euro för att genom finansinstitut stödja små och medelstora företag i de kulturella och kreativa sektorerna. Initiativet förväntas skapa 600 miljoner euro i banklån under de kommande sex åren.

Dagens initiativ gör det möjligt för EIF att tillhandahålla garantier och motgarantier till utvalda finansförmedlare så att de ska kunna tillhandahålla mer skuldfinansiering till entreprenörer i de kreativa och kulturella sektorerna. Affärsbanker/banker som riktar sig till privatpersoner, investeringsbanker och andra finansförmedlare som omfattas av garantin på 121 miljoner € kommer att stödja över tio tusen små och medelstora företag inom många olika sektorer som den audiovisuella sektorn (inklusive film, television, animering, videospel och multimedia), festivaler, musik, litteratur, arkitektur, arkiv, bibliotek och muséer, konsthantverk, kulturarv, design, scenkonst, förlagsverksamhet, radio och bildkonst.

För mer information se

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/financial-guarantee-facility-culture-creative

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2346_en.htm