Nya möjligheter till finansiering av smarta byggnader!

Kommissionen tar krafttag för att hushåll och fastigheter skall reducera användningen av energi. Hushåll och fastigheter står idag för cirka 40 % av all energikonsumtion och 36 % av utsläppen av koldioxid inom Europa. Nu lanserar EU-kommissionen och den europeiska investeringsbanken ett nytt initiativ som syftar till att ge ökat stöd för projekt och investeringar som effektiviserar energianvändningen i byggnader. Det nya finansieringsinstrumentet skulle kunna hjälpa huvudmännen i Småland-Blekinge-Halland att minska sin energiförbrukning och skapa arbetstillfällen.

Den 6 februari 2018 lanserades det senaste finansieringsinstrumentet från EIB (europeiska investeringsbanken) ”Smart finance for smart buildnings: investing in energy efficient buildings”. Initiativet syftar till att reducera energiförbrukningen inom hushåll och fastigheter genom att använda EU-medel som en garanti vid investeringar i smarta byggnader. Den europeiska investeringsbanken spår att initiativet kommer frigöra mer investeringar från både privat- och offentlig sektor vilket kommer att gynna små- och medelstora företag. Fastigheter som renoveringsobjekt inbegriper mindre hushåll men även större byggnader som skolor eller sjukhus. Inom ramen för initiativet kommer man också att kunna söka stöd för att driva projekt som relaterar till smarta byggnader.

För Småland-Blekinge-Halland kan det nya finansieringsinstrumentet vara intressant, kommissionen spår att investeringar i renovering av gamla byggnader tenderar att gynna små till medelstora företag, skapa arbetstillfällen och tillväxt. På temat smarta byggnader finns det synergier mellan att skapa arbetstillfällen och tillväxt samtidigt som vi når klimatmålen om energisnåla byggnader.

Förslaget bygger ursprungligen på direktivet om byggnaders energiprestanda och direktivet om energieffektivitet vilka behandlar reducering av energiförbrukning i hushåll och fastigheter. Den 19 december 2017 kom rådet, kommissionen och Europaparlamentet överens om att man vill påskynda processen att reducera energiförbrukningen i byggnader genom att göra tillägg till direktivet om byggnaders energiprestanda, som är en del av EU:s övergripande program för ren energi åt alla européer. Tilläggen till direktivet är bland annat:

·         Uppmuntra användandet av information och kommunikations teknologi (ICT) för att säkra effektiva energi lösningar.

·         Etablera långsiktiga strategier för renovering av gamla byggnader.

·         Mobilisera privata och offentliga investeringar i smarta byggnader.

·         Motverka energirelaterad fattigdom genom att renovera gamla byggnader.

Nästa steg för att färdigställa tilläggen till direktivet om byggnaders energiprestanda är att rådet och Europaparlamentet skall anta kommissionens förslag för att sedan implementeras i medlemsländerna. På temat smarta byggnader finns det goda möjligheter till mervärde och synergi mellan klimatmål, digitalisering och arbetstillfällen, vi fortsätter att bevaka området!