Nytt förslag från EU-kommissionen för renare energi

Energiunionen lanserades i början av 2015 som ett av den nuvarande kommissionens viktigaste uppdrag. Dess huvudsyften är att få ned de höga energipriserna i EU, säkra energiförsörjningen och minska klimatpåverkan. EU önskar att energiunionen är på plats senast 2018.

Ett delförslag för att nå målen i energiunionen presenteras nu av EU-kommissionen. Förslaget syftar till att konsumenterna skall ges möjlighet att producera och leverera egen förnybar energi. Paketet består av åtta skarpa lagförslag på energi- och klimatområdet.  

– EU står på randen till en revolution i fråga om ren energi. Med dessa förslag har kommissionen banat väg för ett mer konkurrenskraftigt, modernt och rent energisystem, sade klimatkommissionär Miguel Arias Cañete.

I vinterpaketet för ren energi prioriterar EU-kommissionen energieffektivitet, globalt ledarskap inom förnybar energi och rättvisa villkor för konsumenterna och är en följd av Parisavtalet. Förslagen innebär att konsumenter skall kunna producera egen förnybar energi, till exempel via exempelvis solpaneler. Reglerna för att byta energileverantör förenklas också i och med förslaget. Paketet innehåller förslag om att öka energieffektiviseringen, investera i förnybart och fasa ut statsstöd till fossila bränslen. Målet är att hälften av EU:s energiproduktion ska komma från förnybara källor år 2030.

Tidigare förslag har bland annat gått ut på att knyta samman EU-ländernas energinät så att de kan hjälpa varandra vid avbrott i energiförsörjningen. Länderna föreslås bli indelade i nio regioner som ska säkra elförsörjningen. Kommissionen föreslog i somras att unionens handel med utsläppsrätter för företag ska stramas upp.

EU-parlamentets två största partigrupper, högergruppen EPP och socialdemokratiska S&D välkomnar paketet. Men den gröna gruppen tillsammans med flera miljöorganisationer menar att kommissionen inte går tillräckligt långt. Kritik riktas även att kommissionen inte vill att energieffektiviseringen ska vara bindande för medlemsländerna utan bara på EU-nivå och att 30 procent inte är tillräckligt ambitiöst för att klara klimatmålen från Parisavtalet i fjol vilket är ett av huvudsyftena med paketet. En del av förslaget tar också sikte på ekodesign, en strategi för ansluten och automatiserad rörlighet.

Investeringarna från EU:s sida för att förverkliga förslaget uppgår till 117 miljarder euro per år. EU-kommissionen hoppas att denna investering skall ge 900 000 nya jobb fram till år 2021. Man hoppas också på en höjning upp mot 2% av BNP hos nationerna i unionen.

Bindande mål på 30 procents energieffektivisering sätt till år 2030. Målen skall uppnås genom nationella planer för varje land. 

Förslagen ska nu behandlas av EU-parlamentet och medlemsländerna.

SmålandBlekinge South Sweden har uppdragsgivare med stor kunskap inom området hållbar energi. EU:kommissionens förslag vittnar om att EU:s politik på detta område är mycket offensiv och kommer att fortsätta i den riktningen många år framöver i spåren av Parisavtalet. Svenska regioner bör kunna spela en central roll i att agera goda exempel och även kunna presentera och sälja teknik som behövs för Europas energiomställningsprocess.