Nytt stöd för universitetssamarbeten inom ERASMUS+

Till 2025 vill EU-kommissionen skapa ett eget europeiskt utbildningsområde med universitetsallianser. I arbetsprogrammet för 2019 har medel avsatts för etableringen av sex stycken europeiska universitetsallianser, där kravet för en universitetsallians är minst tre partneruniversitet. Stödet till denna nya form av samarbete inom Erasmus+ uppmuntrar till att man går bortom de existerande samarbetsmodellerna mellan högre utbildningsinstitutioner i Europa. Detta betyder att nya möjligheter för samarbeten öppnas för lärosäten i Småland-Blekinge-Halland.

Med skapandet av universitetsallianser vill EU-kommissionen etablera begreppet ”europeiska universitetet” som ska träna upp framtida generationer av europeiska medborgare inom frågor och yrken kopplade till olika samhällsutmaningar. De studerande vid dessa universitet kommer, genom sitt deltagande, representera olika europeiska värderingar som till exempel; respekt för rättigheter, solidaritet, jämlikhet, sekularism, yttrandefrihet, tillgång till utbildning för alla, förståelse för olika kulturer och respekt för alla olikheter.

Termen ”universitet” bör enligt arbetsprogrammet för 2019 tolkas i dess bredaste form och inkludera alla typer av högre utbildningsinstitutioner. Målet med införandet av dessa europeiska universitet är att bland annat:

  • Höja den internationella konkurrensen på universitetet och höja potentialen för högre kvalitet och excellens på utbildning och forskning
  • Stärka strategiska långsiktiga partnerskap i EU mellan högre utbildningsinstitutioner med, till största möjliga utsträckning, länk till forskning och innovation samt samhället i stort
  • Europeiska kunskapsskapande team som tillsammans möter samhällsutmaningar genom ett multi-disciplinärt perspektiv

Deadline för ansökan till en universitetsallians är den 28 februari 2019. Här kan ni läsa ännu mer om universitetsallianserna och arbetsprogrammet.

Möjligheter för Småland-Blekinge-Halland

Det är intressant att följa utvecklingen av denna nya form av samarbeten då det är första gången som EU stöttar universitetssamarbeten likt detta. Genom allianserna förväntas olika strukturella och innovativa samarbetsmodeller prövas. Stödet till allianser uppmuntrar till att man går bortom de existerande samarbetsmodellerna mellan högre utbildningsinstitutioner för att uppnå den långsiktiga visionen om europeiska universitetet. Ett exempel är Lunds universitet som tillsammans med universitet från Tyskland, Portugal, Ungern och Frankrike är i fas med att skapa en universitetsallians kring hälsa. Alliansen ska fokusera på global hälsa och välbefinnande och arbeta inom ämnen som; hälsovetenskap och teknik, samhällsvetenskap och humaniora, idrottsvetenskap, jordbruksvetenskap, klimat- och miljövetenskap. Ni kan läsa mer om det här.

Söktrycket den första omgången väntas bli stort, samtidigt spekuleras det kring att de större universiteten kommer vara huvudspelarna under 2019. En fördel med att bli antagen i första omgången är möjligheten att senare påverka utformningen och utvärderingen av dessa universitetssamarbeten. Potentialen att dessa universitetallianser fortsätter stöttas och finansieras av ERASMUS+- programmet är stor och det väntas komma fler ansökningsomgångar. Är man som lärosäte eller universitet intresserad av kommande utlysningar kan man följa utvecklingen inför kommande utlysningar och delta i de nätverk och plattformar som den europeiska arenan erbjuder för att, genom kontaktskapande, hitta potentiella samarbetspartners. Exempel på sådana nätverk och plattformar är; UnILiON, ReSET, LERU, ALFA, CESAER, och EAEA. Ni kan hitta fler nätverk samt läsa mer om de nämnda nätverken och plattformarna här.

Småland-Blekinge-Hallands lärosäten har redan väletablerade universitetssamarbeten men som nämnt innan är det första gången som man kan få finansieringsstöd för detta genom ERASMUS+. EU kan finansiera med max 5 000 000 EUR för en 3-årig universitetsallians och tillsammans med en ERASMUS+- budget som kommer bli dubbelt så stark inför kommande långtidsbudget. Det finns både en guide till ansökan och ett exemplar av hur en ansökan kan se ut.