OECD:s regionalpolitiska översikt 2016

Även om skillnaden i BNP per capita har minskat mellan OECD länderna på senare år har inkomstskillnaderna mellan länders regioner och städer ökat, vilket påverkat levnadsstandarden i många regioner. OECD har därför upprättat en regionalpolitisk översiktsrapport om produktiva regioner och samhällen med fokus på glesbygdsregioners förutsättningar för tillväxt.

Rapporten pekar bland annat på glesbygdens sårbarhet när det kommer till konjunktursvängningar och att glesbygdspolitiken därför bör fokusera mer på produktivitet och konkurrenskraft för att främja ekonomiskt likväl som social tillväxt. Man rekommenderar också bland annat att globala överenskommelser, såsom Parisavtalet och FN:s hållbarhets mål, mellan länder bör anpassas efter lokala förhållanden så att inga regioner hamnar på efterkälken och bidrar till att välståndet på glesbygden minskar ytterligare.

Rapporten kan således vara intressant för samtliga regioner i Småland-Blekinge då en uppföljning av vår egen OECD studie är i rullning. De främsta resultaten med tillhörande rekommendationer finns att läsa i det svenska sammafattningsdokumentet. Hela studien finns att läsa här.