Ökat fokus på utbildning för barn på flykt

Fram till oktober 2015 har över 650 000 personer sökt sig till Europa på grund av konflikter exempelvis i Syrien. Många av de som flyr är under 18 år. FN har beräknat att ungefär hälften av de som flyr från Syrien är barn under 18 år. EU-kommissionen har i dagarna presenterat en ökad satsning på utbildning för barn i krissituationer, samtidigt som OECD pekar på den centrala roll utformningen av utbildningssystem har när det gäller att integrera och skapa möjligheter för barn som kommer som flyktingar.

Utbildning i krissituationer är ett av de mest underfinansierade områdena när det gäller humanitärt bistånd trots att över 37 miljoner barn i konfliktsituationer står utan tillgång till utbildning. Därför har EU-kommissionen beslutat att i 2016 års budget för humanitärt bistånd öka satsningen på utbildning för barn i krissituationer med 4 procent. Det är en fyrdubbling av den nuvarande fördelningen ur den totala budgeten för humanitärt bistånd. Kommissionen stödjer sedan tidigare initiativet ”EU Children of Peace” där barn i krissituationer får tillgång till skolgång och hjälp med att hantera traumatiska händelser. 

Samtidigt illustrerar OECD-rapporten ”Can schools help to integrate immigrants?” publicerad i november 2015, hur de olika utformade utbildningssystemen inom EU:s medlemsländer påverkar hur nyanlända barn presterar i skolan samt deras möjlighet att bli en del av samhället.  Rapporten framhåller vikten av ett inkluderande utbildningssystem, innehållandes exempelvis extra språkundervisning för att snabbt möjliggöra för barnen att delta i ordinarie skolundervisning. Detta för att snabbare integrera och reducera barriärer in i samhället för barn som kommer som flyktingar. Rapporten förtydligar det starka samband mellan ungas skolresultat och deras framtida utbildning och roll på arbetsmarknaden. Barn som kommer som flyktingar utgör en outnyttjad resurs för samhället och för ett Europa som idag möter demografiska utmaningar såsom en åldrande befolkning, samt en framtida bristande arbetskraftsförsörjning.  

Här går det att läsa mer om kommissionens satsning, samt att läsa rapporten från OECD om hur utbildningssystem påverkar integrationsmöjligheter för flyktingar.