Påtryckningar för en gemensam livsmedelspolitik och proteinväxtstrategi för EU

Livsmedelsaktörer och intressenter i Europa anser att kommissionen bör initiera en gemensam livsmedelspolitik inom EU samt utveckla en gemensam proteinväxt-strategi. Föreningen IPES-food anser att utvecklingen av en gemensam livsmedelspolitik, som komplement till CAP, är central i EU:s mål att skapa regional tillväxt och säkra livsmedelsproduktionen i Europa. Kan vi förvänta oss att kommissionen inom en snar framtid lägger fram ett förslag om en ny strategi som belyser hela livsmedelskedjan, från jord till bord?

En gemensam livsmedelspolitik för EU

The International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food), en samlad expertpanel inom livsmedel baserad i Bryssel, har publicerat en rapport som presenterar en vision för en gemensam livsmedelspolitik för EU. Rapporten för samman 400 intressenter inom EU:s livsmedelsindustri och uppmanar kommissionen att etablera en ny strategi för att möta framtida sociala och ekonomiska utmaningar inom hälsa och miljö. Syftet med rapporten är att visa hur EU kan skapa en ny, bredare och mer holistisk policy för att främja en hållbar utveckling inom både produktion, distribution och konsumtion av livsmedel.

Intressenter inom EU:s livsmedelsindustri vill se en gemensam livsmedelspolitik som kan skapa nya kluster som EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) inte kan. Sedan CAP skapades har det skett stor utveckling på många närliggande policyområden. Europeiska regionkommittén menar att EU måste integrera flera sektorer och policyområden för att skapa en hållbar livsmedelsproduktion som stöder lokala och regionala aktörer. Kommissionär Andriukaitis understryker dock att en modern livsmedelspolitik måste verka som ett komplement till CAP och inte en ersättning.

Vidare menar Peter Schmidt, medlem av Europeiska Ekonomiska och Sociala kommittén, att Europa behöver en omfattande livsmedelspolicy som är socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar vilken är integrerad över olika sektorer och styrnings nivåer. Schmidt anser att en gemensam livsmedelspolitik ska bygga på de initiativ som redan finns och syfta till att nå de globala hållbarhetsmålen, samt fungera som ett medel i omställningen mot en cirkulär ekonomi med en hållbar konsumtion.

Idag är EU världens största exportör av jordbruksprodukter och jordbruksindustrin är en nyckeldel i EU:s ekonomi. IPES-Food uppmanar EU att bredda synen på matpolitik från jordbruk till hela livsmedelsindustrin, inkludera fler aktörer och bygga från lokala och regionala initiativ. För att uppmana EU:s medborgare att välja en hälsosam diet måste EU säkra tillgången till näringsrik och säker mat vilket IPES-Food menar ska vara utgångspunkten för en gemensam livsmedelspolitik.

En proteinväxtstrategi för att möta framtida utmaningar

I april 2018 antog Europaparlamentet en rapport med förslag om en europeisk strategi för att främja europeiska proteingrödor. Utbudet av protein är en central fråga i de viktiga debatterna kring livsmedelssäkerhet och klimatförändringar. Efterfrågan på vegetabiliska proteiner ökar i många EU-regioner, framförallt i Väst- och Nordeuropa. I en rapport från november 2018 sammanfattas kommissionens arbete med att se över utbudet och efterfrågan på vegetabiliska proteiner i EU och utvecklingen av en proteinväxt-strategi. Kommissionär Hogan menar att denna rapport är en viktig milstolpe i diskussionerna kring utvecklingen av växt-proteiner i Europa. Hogan poängterar även vikten av ny teknologi, forskning och innovation för den framtida utvecklingen inom sektorn.

Utvecklingen av växtproteiner i Europa är en av prioriteringarna för det rumänska ordförandeskapet i rådet. Rumäniens ordförandeskap varar från januari till och med juni 2019. Det rumänska ordförandeskapet vill se en fortsatt diskussion om den europeiska proteinplanen och analysera kommissionens ram för framtida åtgärder för utvecklingen av grödor från vegetabiliska proteiner i EU.  Dessa diskussioner innebär att ta fram verktyg och strategier för att stödja tillväxten inom produktionen av växtprotein.

Under ett möte i rådet (jordbruk och fiske) den 28 januari, informerades rådet om kommissionens rapport om utvecklingen av vegetabiliska proteiner i Europeiska unionen, och rådet diskuterade hur produktionen kan intensifieras på ett ekonomiskt och miljömässigt sunt sätt. De inriktade sig särskilt på de praktiska verktygen, eventuella möjligheter och rollen för frivilligt kopplat stöd.

Regionernas roll i livsmedelspolitiken

Rapporten från IPES-Food innehåller konkreta förslag för att reformera, modernisera och simplifiera EU:s livsmedelspolitik. Signalerna från intressenter inom livsmedelsindustrin är tydliga; de vill se en gemensam livsmedelspolitik och en proteinväxtstrategi för EU som kan möta framtidens utmaningar inom miljö och hälsa. Det finns således påtryckningar mot kommissionen att ta fram en gemensam livsmedelspolitik (från jord till bord). Under 2019 är det val till parlamentet och en ny kommission ska tillträda, så därför kan det vara svårt för nuvarande kommission att hinna ta fram ett förslag. Skulle våra medlemmar ha intresset att vara med i utformningen av ev. nya strategier är det störst utrymme att påverka innan ett förslag kommer. Brysselkontoret kommer därför fortsätta att bevaka och följa utvecklingen inom EU:s livsmedelsindustri.