Plattform för att hjälpa nyanlända akademiker att hitta arbete

Initiativet ”Science4Refugees” lanserades av Europeiska kommissionen i oktober i år och ska hjälpa flyktingar med en akademisk eller forskarbakgrund att hitta arbeten inom EU som stämmer överens med deras kompetens och tidigare utbildning. Genom att para ihop lärosäten och forskningsinstitutioner med akademiker och forskare ska deras fulla kompetens tillvaratas och bidra till att utveckla forskning och innovation inom EU. Initiativet är ett tillvägagångssätt för att på lång sikt förbättra situationen för en del av de 500 000 flyktingar som kommit till EU sedan i början på året. Universitet och forskningsinstitutioner som deltar i Science4Refugees klassas som ”refugee- welcoming organisations”.

Initiativet är ett sätt att nyttja den kompetens som nyanlända akademiker innehar vilket både OECD- rapporten över Småland- Blekinge och Förstudien om arbetskraftsförsörjning i Småland- Blekinge visar på är av stor vikt för länen i Småland-Blekinge. Dessutom, att visa på hur personer som flyr till Europa besitter en viktig kompetens som kan bidra med nya perspektiv och mångfald till forskning och innovation inom EU, kan bidra till att på lång sikt förändra den negativa diskurs kring flyktingar som finns runtomkring i Europa.

Plattform med möjlighet att publicera annonser och CV

Utöver Europeiska kommissionen stödjs initiativet av bland annat LERU (League of European Research Universities) som är ett nätverk för forskningsinriktade universitet med idag 21 medlemmar. Läs mer om LERU här.

Initiativet nås genom plattformen för EURAXESS- Researchers in Motion, ett redan existerande EU-finansierat program med syfte att assistera forskare både med att hitta arbete i och utanför Europa, men också hjälp med att behålla kontakten med lärosäten och forskningsinstitutioner inom EU. Genom EURAXESS är det möjligt för lärosäten och forskningsinstitutioner att utan kostnad annonsera ut projektanställningar, praktik eller kurser, samt för personer att ladda upp CV och ansökningar, allt sker inom ”Science4Refugees” initiativet.

Initiativet fungerar endast som en mötesplats och en plattform för att para ihop tjänster och praktik med arbetssökande, och att delta i Science4Refugees ger därför inte personer automatiskt ett arbetstillstånd inom det medlemsland där man söker arbete.

Följ länken för att registrera din organisation och få mer information om ”Science4Refugees”.