Rådets synpunkter på kommissionens digitala paket

Europeiska kommissionen har offentliggjort ett paket om hur EU kan främja digitalisering och därigenom se till att EU: s ekonomi fortfarande globalt konkurrenskraftig. 
 
Det digitala paketet består av fyra delar
 
-Digitalisering av europeisk industri
-Standardisering av informations- och kommunikationsteknik (IKT) för den digitala inre marknaden
-Europeiska molnlösningar
-Handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020
 
Paketet i sin helhet kommer att stärka digitalisering av industrier och öka investeringarna. Ett mer digitaliserat Europa hoppas man kommer att stärka samverkan mellan samhällssektorer och samtidigt öka investeringar genom strategiska partnerskap och nätverk. Medlemsländerna (MS) i Rådet ser positivt på digitalisering och det nya digitala paketet. MS anser att man också måste stödja, ansluta och samordna nationella och regionala digitaliseringsinitiativ.
 
Rådet välkomnar kommissionens förslag om att investera 500 miljoner EUR i ett pan-europeiskt nätverk av innovationsnoder där företag kan få rådgivning och testa digitala innovationer.
 
Ett särskilt fokus är hur regelverket kan stimulera och aktivera digital innovation och göra det möjligt för innovativa företag att växa. Rådet välkomnar också att kommissionen ser över nya regelverk för tekniken Internet of Things.
 
I förslaget strävar kommissionen också efter att lägga till rätta regler för standardisering av digital teknik. Dessa regler avser en styrning av all informations- och kommunikationsteknik på den inre marknaden. Detta innebär att man i framtiden kommer att kunna ansluta och dela data med varandra – oavsett tillverkare, operativsystem eller andra tekniska förutsättningar.
 
Rådet är överens om att standardiseringen kommer att bidra positivt till europeiska industrins konkurrenskraft på världsmarknaden och skapa en fungerande inre marknad, vilket gör det lättare för företag att interagera.
 
Rådet inser också att Europa skulle gynnas av ett öppet europeiskt moln för att dela information inom forskning. Tanken är att denna lösning skulle maximera nyttan av kunskapen som finns inom vetenskap, industri och offentliga tjänster. Det europeiska molnet skulle stödja samarbete och kunskapsutbyte mellan discipliner, sektorer och nationaliteter.
 
Rådet stöder också den europeiska handlingsplanen för e-förvaltning 2016-2020 som föreslås av kommissionen. Syftet med detta initiativ är att samordna nationella insatser och vidta gemensamma åtgärder för digitala och offentliga tjänster, inklusive digitala onlinetjänster över gränserna. Initiativet kommer att bidra till att modernisera den europeiska ekonomin och samhället. Sverige och Småland Blekinge har redan utvecklat många e-lösningar hos myndigheter, men säkerligen kan man fortsätta denna utveckling. 
 
Det paket som föreslogs av kommissionen har för avsikt att optimera den digitala marknaden i Europa, stärka konkurrenskraften och bidra till att ge EU: s innovativa företag bättre tillgång till världsmarknaden.
Paketet kommer att omfatta 50 miljarder EUR för digitalisering av industrier.
 
Prioriteringarna i IKT-standardiseringen är bland annat 5G, Internet of Things och cybersäkerhet. Handlingsplanen för e-förvaltning skall genomföras före 2018.