Regioner påverkar!

Småland-Blekinge-Halland påverkas direkt och indirekt av de beslut som fattas i EU. Både vad gäller utvecklingsmöjligheter och hur vi bedriver verksamhet. Det är inte bara offentliga organisationer som påverkas, utan även näringslivet och den enskilda medborgaren.

Därför är det glädjande att vi kan se flera exempel på att regioner är med och påverkar EU:s policy. Vi har tidigare uppmärksammat samråd som huvudmännen besvarat kopplat till kommande flerårsbudget, likväl som den stora europeiska lobbyinsats som gjorts för en framtida sammanhållningspolitik. Nu har vi ytterligare ett lysande exempel på hur vi är med och påverkar.

I veckan visade Regionförbundet i Kalmar län (RFKL) exempel på hur man kan göra sin röst hörd. EU-kommissionen förväntas i höst presentera en ny bioekonomistrategi. RFKL tog chansen att ge sin synpunkt kring vad strategin bör fokusera på och ta i beaktning. Detta är betydande både ur demokratiskt perspektiv och för att EU ska kunna ta fram effektiva åtgärder. Småland-Blekinge-Halland är en del av EU och det är i EU:s intresse att alla regioner gynnas. Att agera i vissa frågor kan även ge sidoeffekter. Genom att visa engagemang för t.ex. EU:s policy inom bioekonomi ser andra aktörer att vi är intresserade och aktiva på området, vilket kan vara gynnsamt för möjlighet till olika typer av samarbeten och projekt. På så sätt kan påverkansarbete vara en del av ett strategiskt utvecklingsarbete.

Det är bra att som i exemplet ovan vara tidigt ut och påverka EU-kommissionen redan innan det finns konkreta förslag på bordet. När väl lagförslag presenterats är det upp till medlemsstaterna och Europaparlamentet att fatta beslut, och då är det dessa aktörer man riktar sig till. Även i denna fas är vi aktiva. RFKL har lämnat yttrande till näringsdepartementet kring ett EU-förslag gällande upphandling av rena fordon. Ståndpunkterna kommer Brysselkontoret gemensamt med andra regioner även vidarebefordra till Europaparlamentariker som uttryckligen efterfrågat vår syn på förslaget. Det är med andra ord viktigt att det finns ett samspel mellan påverkan mot Bryssel och gentemot nationell nivå. Se bilden nedan som illustrerar var i beslutsprocessen vi befinner oss just nu.

 

 

Detta är tydligt inte minst i en annan insats som bör vara indirekt positiv för oss. Regioner i norra Sverige har bedrivit intensiv lobbying gentemot svenska regeringen kring att de ska stå bakom en förlängning av TEN-T ScanMed-korridoren upp till Finland. Nu har de äntligen fått gehör och Sveriges och Finlands kommer nu uppmana EU-kommissionen att göra detta. För oss kan det vara positivt om Sverige får delar av infrastruktursatsningarna på denna sträcka finansierade av EU-medel, då det frigörs medel som förhoppningsvis kan användas till nödvändiga infrastrukturinvesteringar i våra län.

Påverkan bygger därmed på ett samspel mellan olika aktörer och nivåer. Ju bättre vi blir på att nyttja dessa möjligheter, ju bättre förutsättningar får våra län att utvecklas. Vi på Brysselkontoret står redo att guida er på Brysselarenan. För den som vill fördjupa kunskaperna på egen hand vill vi passa på att ge ett lästips till SKL:s publikation EU i lokalpolitiken.