Regionkommitténs ordförande träffar svenska regionkontor i Bryssel!

Ordförande för Regionkommittén, Karl-Heinz Lambertz, besökte idag de svenska regionkontoren för att föra en dialog om våra respektive arbeten och blicka framåt vad gäller vilka utmaningar vi har att hantera. Ett av budskapen som Lambertz förmedlade var att Europa i högre grad behövder försöka förstå varför någon säger något, istället för att angripa det hen säger.

Karl-Heinz Lambertz, Regionkommitténs ordförande i vit skjorta.

Karl-Heinz Lambertz, socialdemokrat från den tysktalande delen av Belgien, hade med sig en rad frågor och allt från hur ”bryssels Almedalen”, European Week of Regions and Cities (EWRC) borde utvecklas, till hur vi kan samarbeta för att strärka regionernas röst på Brysselarenan och bidra till en större förståelse på hemmaplan för EU som vår fjärde beslutsnivå.

Vad gäller EWRC, pekade många svenska regionkontor på att antal besökare under dagarna hade minskat på senare år, precis som besök i allmänhet gjort. Dock gjordes bedömningen att det inte nödvändigtvis var något negativt, då internationell aktivitet på hemmaplan ökat samtidigt som kvaliteten på övriga Brysselbesök har ökat.

Viss kritik framkom mot EU-kommissionens försök till dialog med EU:s medborgare. Samtidigt som avsikten lovordades, var de flesta överens om att medborgarkontakten, och därmed förståelsen för EU, bäst sköts där effekterna märks – på plats i Europas regioner. Lambertz såg Regionkommitténs roll som avgörande i detta arbete. Däremot var han medveten om att Regionkommitténs roll i Sverige var mindre framträdande än i andra medlemsstater.

Många av Europas regioner har svårigheter att hantera utvecklingen där frågor blir alltmer horisontella och täcker in många aspekter och aktörer. Det gäller till exempel innovations- och hälsofrågan. Utvecklingen är dock inte unik för EU, utan känns igen på både nationell och regional nivå.