RepowerEU – gemensamma europeiska åtgärder för säkrare och hållbarare energi till ett mer överkomligt pris

Den 8 Mars 2022 lade EU-kommissionen fram ett utkast till en plan för att göra Europa oberoende av fossila bränslen (olja, kol och naturgas) från Ryssland inom loppet av decennieskiftet. Efter flera månaders tid med höjda energipriser vill kommissionen ta fram en åtgärdsplan för att reagera mot de stigande energipriserna och säkra Europas tillgång på energi, där EU inte blir alltför beroende av en enda aktör. Det nya initiativet RepowerEU har som mål att minska EU:s efterfråga på rysk naturgas med två tredjedelar före årets slut, genom tre olika metoder:

  • Diversifiera gasförsörjningen
  • Påskynda utbyggnaden av förnybara gaser
  • Ersätta naturgas vid uppvärmning och elproduktion

Fokus för planerna rör för närvarande i hög grad naturgas som Sverige inte är lika beroende av som andra länder i Europa. Vi berörs likväl genom att efterfrågan på andra energislag ökar när utbudet på naturgas minskar. Därför kan även svenska konsumenter förvänta sig negativ prispåverkan för sin elkonsumtion. Således måste medlemsländerna parallellt sätta upp miljontals fler solcellspaneler på taken i våra hem, företag och gårdar, samt att installationstakten måste fördubblas för värmepumpar under de kommande fem åren. Det kan resultera i att nästan 25% av Europas nuvarande elproduktion kan komma från solenergi i slutet av året. För att göra det så effektivt som möjligt måste vi påskynda tillståndsförfarandena för att öka kapaciteten av havsbaserad vindkraft och lansera storskaliga solenergiprojekt. Detta kan för oss i södra delar av Sverige påskynda processerna och utvecklingen av både solenergi och havsbaserad vindkraft.

EU-kommissionens verkställande vice ordförande för den europeiska gröna given, Frans Timmermans uttrycker skiftet som ett sätt för EU att blixtsnabbt även övergå till förnybar energi som dessutom är billig, ren och potentiellt oändlig energikälla. Timmermans menar vidare att det på sikt kommer skapa arbetstillfällen inom EU istället för att finansiera fossilbränsleindustrin på annat håll i världen.

För tillfället är Europas underjordiska gaslager påfyllda, men EU-kommissionen har uttryckt att lagren måste fyllas till minst 90% senast första oktober i år för att vi ska ha reserver kvar till nästa år. Naturgasen kommer bland annat kompenseras med ökade leveranser på flytande naturgas från USA, Norge, Qatar, Azerbajdzjan, Algeriet och Egypten. Dessutom kommer man även börja ersätta naturgas med förnybara gasalternativ. Ett exempel på att öka produktionen och importen av förnybar vätgas, är genom utbyggnationen av en vätgasaccelerator som kommer att utveckla integrerad infrastruktur och ge alla medlemsstater tillgång till förnybar vätgas till överkomligt pris. 20 miljoner ton vätgas kan ersätta 50 miljarder kubikmeter rysk gas. Timmermans uttryckte sig även positivt till biodrivmedel, där han formulerade sitt stöd för en fördubbling av den hållbara produktionen av biometan. Detta ska bland annat ske genom att ta jordbrukare i beaktning för att även jordbrukare ska kunna ta vara på sina restprodukter och producera biogas. Detta uttalande kan eventuellt vara ett uttryck för större flexibilitet i synen på biogas och dess framtid.

I utkastet vill EU-kommissionen även se prisregleringar, statliga stöd och skatteåtgärder för att skydda och lindra skadorna för europeiska företag och hushåll till följd av de exceptionellt höga priserna. Medlemsländerna ska få möjligheten att själva reglera priserna under exceptionella omständigheter, omfördela höga vinster inom energisektorn och utsläppshandeln till konsumenterna. EU:s regler för statligt stöd skall även erbjuda medlemsländer möjlighet att ge kortsiktiga stöd till företag och minska deras exponering för svängningar i energipriserna. EU-kommissionen fortsätter även att arbeta med grannländerna på västra Balkan och östra Europa som delar EU:s beroende av fossila bränslen och utsatthet för prisökningar. De mest brådskande och akuta insatserna är en synkronisering av Ukrainas och Moldaviens elnät med det kontinentala europeiska nätet.