Det regionala utvecklingskapitalet

Det regionala utvecklingsuppdraget handlar om att koordinera arbetet för att möta regionala utmaningar och skapa en grogrund för tillväxt. EU:s betydelse för den regionala nivåns förutsättningar att bedriva regional utveckling är omfattande. Sammantaget utgör sammanhållningpolitikens strukturfonder (ESI-fonderna) c:a 60 % av det regionala utvecklingskapitalet i Småland-Blekinge-Hallands.

Även om beroendet av EU:s strukturfonder är stort, så finns utrymmet för att öka det regionala utvecklingskapitalet framförallt inom de konkurrensprövade medlen – som i en europeisk kontext utgörs av de fonder som europeiska regioner och aktörer tävlar om i konkurrens med varandra.

Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor fyller en viktig funktion i arbetet att marknadsföra våra regioner som attraktiva samarbetspartners. Detta eftersom de flesta konkurrensprövade EU-programmen kräver att projekt, processer och kapital tilldelas regioner som samarbetar med aktörer över landsgränserna. Brysselkontoret fungerar således som regionernas förlängda arm i Bryssel och marknadsför, skapar strategiska kontakter och följer utvecklingen inom program som Horisont 2020 (Horisont Europa 2021 – 2027), Erasmus+ och Life m.fl. 

PM inom området: 

InvestEU – ett nytt EU program

 

Kontakt Sven Kastö

Sven.kasto@sbhss.eu

+32- 488-90 49 43