Småland-Blekinge i stor lobbyinsats

Onsdagen 28 september lämnade 240 europeiska regioner och lokala organisationer gemensamt över en politisk deklaration för framtidens sammanhållningspolitik efter 2020 till EU-institutionernas ordförande. Tillsammans representerade de underskrivande regionerna 72 % av EU:s medborgare!

Det finns starka krafter inom både EU:s institutioner och bland medlemsstaterna att sammanhållningspolitiken ska begränsas och dess medel främst ska gå till de mindre utvecklade regionerna i unionen. För Sveriges del handlar det under nuvarande programperiod om 67 miljarder som vi har att tillgå genom de så kallade strukturfonderna. Om länder som t ex Sverige, inte längre skulle få ta del av dessa medel får det stora konsekvenser i det regionala utvecklingsarbetet. Mot bakgrund av hotbilden samlades EU:s ledande regionalpolitiker i veckan i Bryssel för att uttrycka sina åsikter om behovet av en fortsatt stark gemensam regionalpolitik inför nästa budgetperiod.
 
Här samlas de närvarande EU-institutionerna tillsammans med regionernas representanter

Vägen fram till en gemensam deklaration som alla Europas regioner kunde skriva under var inte lätt men var det en kraftfull signal om den betydelse som EU:s regionalpolitik har för lokal och regional utveckling när regionalpolitiker i onsdags samlades tillsammans med ett par hundra inbjudna. Även ordföranden för Regionkommittén, Markku Markkula och kommissionären för regionala frågor, Corina Cretu, var under dagen närvarande. Cretu gav uttryck för hur mycket hon värdesätter regionernas stöd i frågan. För lika lite som Sverige som nation är överens, så har EU-kommissionen inom sina respektive general direktorat delade meningar när det gäller den framtida sammanhållningspolitiken.

Den svenske EU-parlamentarikern Jens Nilsson, som sitter med i parlamentens utskott för regionala frågor och som närvarade vid ceremonin menade: ”Oavsett olika syn på sammanhållningspolitiken, skapas Europa där människorna är. Om folks stöd för EU ska stärkas, behöver vi en gemensam regional politik”.

Under en mäktig överlämningsceremoni fick några regioners representanter möjlighet att framföra sitt lands syn på framtidens sammanhållningspolitik. Sveriges regioner som representerades av Robert Uitto, ordförande för region Jämtland Härjedalen, var en av dem som fick taltid. Även om alla talare bedyrade betydelsen av sammanhållningspolitiken, var ändå utgångspunkterna olika. Av den anledningen var det viktigt att det svenska perspektivet fick göra sin röst hörd! Uittos inlägg uppmärksammades bland annat av EU-kommissionären för regionala frågor, Corina Cretu, vilket ledde till ett troligt möte i november mellan Cretu och den så kallade åtta-gruppen som representerar de svenska regionala partnerskapen.

Även om deklarationen formellt överlämnades till EU-institutionerna, är lobbyinitiativet ett viktigt inspel till den svenska regeringen som hittills har varit avvaktande gällande att skaffa en position om den framtida sammanhållningspolitiken. Om vi avvaktar får vi inse att andra aktörer framför sina åsikter som sedan tjänar som underlag för de positioner som EU-institutionerna tar fram under 2017. Det finns då risk att svenska åsikter inte tillvaratas i förslagen som EU:s medlemsstater därefter ska förhandla om. ”Allt kan inte vara som förr, inte heller sammanhållningspolitiken, men det är viktigt att vara med i processen där utformningen av framtiden sker” sa Robert Uittio.
Robert Uitto skriver under deklarationen

Småland-Blekinge har dock varit synnerligen aktiva! Förutom att ha koordinerat den svenska insatsen i det europeiska lobbyinitiativet, publicerades i onsdags även en debattartikel i Dagens Samhälle om behovet av en position i sammanhållningspolitiken för att möjliggöra långsiktig planering för regional utveckling. Artikeln var underskriven av ordförandena för våra regioner och regionförbund Christina Mattisson, Ulf Nilsson, Anna Fransson och Malin Wengholm.

I Sverige verkar bollen vara i rullning. Under hösten tar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fram en gemensam position för sammanhållningspolitiken. I den processen är Småland-Blekinge i högsta grad aktiv!