Starkt stöd för landsbyggdsinnovation

Har du hört talas om Rural innovation manifesto? De organisationer och innovationsaktörer som ligger bakom manifestet menar att landsbyggdsinnovation bör prioriteras i EU:s forskning och innovationspolitik och efterlyser fler europeiska nätverk och innovationssamarbeten mellan aktörer i rurala områden. Mariya Gabriel, kommissionär för innovation och utbildningsfrågor, stöttar initiativet och menar att Rural innovation manifesto kommer återspeglas i EU:s kommande långtidsstrategi för landsbygdsutveckling (juni 2021). Läge att göra SBHSS röst hörd i debatten? 

Det är inte bara kommissionär Gabriel som utryckt stöd för manifestet för att stärka innovationskraften på landsbygden, även ordförande i Europaparlamentets industriutskott Cristian Bușoi menar att han kommer ge politiskt support för att främja manifestets vision om stärkt konkurrenskraft på den europeiska landsbygden. Att manifestet redan fått betydligt stöd från europeiska toppolitiker visar hur viktig frågan om landsbyggdsinnovation är för EU:s tillväxtpolitik. En nyligen publicerad studie från kommissionen (JRC) pekar på att rurala områden har potential att bli nya innovationshubbar med starka fördelar jämfört med innovationsnoder i urbana områden. Närheten till naturen, mindre föroreningar, mer landyta och hög livskvalitet (mindre omkostnader) bör resultera i fler möjligheter för innovationsaktörer på landsbygden.

Att lyfta fördelarna med landsbygdsinnovation är en kommunikation vi från Brysselkontoret känner igen från deltagande i det europeiska nätverket SMC (small and mediumsized cities), där småskalighet – nära lokal/regional samverkan – är en gynnsam utgångpunkt för att bidra till europeiska målsättningar i EU:s gröna deal eller Horisont Europas nya missionsmetodik. Det finns därmed en rad befintliga initiativ och programdelar i kommissionens sektorsprogram (Horisont, Erasmus+, Digitala Europa) som är välanpassade till innovationsaktörer i mindre och medelstora regioner. Dessutom tenderar områden som kompetensförsörjning och digital infrastruktur vara en större utmaning utanför storstäderna och därmed avser kommissionen stötta utvecklingen på landsbygden genom riktade insatser/stöd från EU:s sektorsprogram. 

Fortsättning följer…

Att följa den europeiska debatten vad gäller innovation på landsbygden kan vara av intresse för SBHSS medlemmar, men det är svårt att bedöma om/hur vi gemensamt kan bidra med en röst från södra Sverige. Med tanke på att Sverige är ett ledande innovationsland i Europa så verkar förutsättningarna vara goda för svenska regioner (ink. aktörer) med omfattande landsbygd att delta i befintliga programdelar och projekt för innovation, kompetens och digitalisering. Eller är tröskeln för hög för att fullt ut kunna nyttja program som Horisont, Erasmus+ och Digitala Europa? Oavsett utgångpunkt från SBHSS så kan det vara fördelaktigt att följa debatten och ev. delta i utformningen av kommande europeiska strategier för innovation på landsbygden.