Teknologisk utveckling för en god hälsa på lika villkor

Digitaliseringens utveckling kommer ha stor inverkan på samhällssektorer och samhällsaktörer i framtiden. Regionala målsättningar för hälso- och sjukvård idag är att skapa god hälsa på lika villkor för alla och kunna ge rätt förutsättningar för individen att ta ansvar för sin hälsa. Men med den växande digitala utvecklingen ställs hälsosektorn inför olika etiska utmaningar. De etiska aspekterna av digitalisering inom sjukvård var därför fokus när EU-representationen för den tyska regionen Hessen bjöd in till seminarium torsdagen den 21 september.

Då digitaliseringen kommit att utvecklas horisontellt över olika sektorer kan det vara av relevans för Småland-Blekinge-Halland att fortsätta sitt arbete med etiska aspekter inom fokusområden som e-Hälsa, den äldre befolkningens hälsa och personcentrerad vård. En region i Europa som inlett ett mer strategiskt utvecklingsarbete i att beakta ojämlikhet inom vården för att skapa regionalt mervärde är den tyska regionen Hessen.

Under seminariet presenterades olika etiska aspekter som Hessen uppmärksammat. De redogjorde för individens betydelse i utvecklingen och att tekniken som implementeras måste ha individen i fokus. En andra aspekt som presenterades är behovet av medborgerlig solidaritet i skapandet av en täckande hälsodatabas, där individer delger sin hälsodata till förmån för att driva utvecklingen och forskningen framåt. Frågan lyftes hur vi kan skapa en kollektiv vilja i att delge sina hälsouppgifter samtidigt som vi möjliggör att alla som vill kan få delge sin hälsoinformation. Vid skapandet av en hälsodatabas uppkommer också den etiska aspekten av hur vi garanterar säkerhet för de som delgett sin information, vilket historiskt sett kan resoneras vara mer känsligt i Tyskland än i Sverige. Den aspekt som trycktes hårt på var tillgängligheten inom den digitala utvecklingen då vi idag förutsätter i större utsträckning att alla har tillgång till en viss teknologisk nivå. Den teknologiska nivån kräver i sin tur att den teknologiska förutsättningen är jämbördig inom olika geografiska områden vilket kan vara särskilt viktigt när man beaktar storstäder och landsbygd. Utvecklingen idag utgår också ifrån att en majoritet är villiga att nyttja teknologi inom hälso- och sjukvård.

De olika etiska aspekterna utgör en utbredd horisontell fråga vilket kan kräva ett strategiskt helhetsperspektiv hos Småland-Blekinge-Halland. Det finns potentiella risker med den digitala utvecklingen för den ojämlika vårdens konsekvenser, men det finns även många delar som kan motarbeta ojämlikhet. Med den teknik som utvecklas idag kan behovet av faktiska läkarbesök minska då individer kommer ha möjligheter till större egenansvar med hjälp av appar, digitala sjukvårdsrådgivare samt inbyggda sensorer i vardagliga hjälpmedel och i hemmet. Denna utveckling tillsammans med utveckling av bredband med fiber kommer kunna göra hälsa och vårdbehov mer tillgängligt vilket kan skapa en mer attraktiv landsbygd.

Representationen för Hessen vill dock understryka att yrken inom hälso- och sjukvård inte ska ersättas. Målet med digitaliseringens utveckling ska vara att avlasta befintlig personal, tillgängliggöra vård för flera och alltid ha individens grundläggande behov i fokus. Dock kan vårdyrken komma att förändras med den teknologiska utvecklingen då tekniken blir mer precis och detaljerad. Det representationen för Hessen istället pekar på är den mänskliga kompetensen, bemötandet och ögat som tekniken aldrig kommer kunna ersätta. Egenskaper som kommer utgöra relevanta faktorer i framtiden. Läs mer om det tyska hälsoarbetet här och här.

Kommande hälsoevenemang som kommer bevakas av Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor är ERRIN Working group inom hälsa, European Antibiotic Awareness Day samt Utrecht Region living lab for Healthy Urban Living, ett seminarium om förebyggande arbete för en hälsosam livsstil. Vi tar gärna emot eventuella inspel och frågeställningar inför dessa hälsoevenemang.