Utveckling av arenan Design Days

Vad är Design Days?

ERRIN:s arbetsgrupp för designfrågor har under fem års tid drivit eventet Design Days (DD). Europeiska regioner och deras intressenter från hela Europa samlas för att utbyta information och kunskap designfrågor i Bryssel.  Man diskuterar främst design som ett verktyg för regional innovation. Den samlar över 200 europeiska aktörer och ses som en av de mest betydelsefulla plattformar för innovativ design i Bryssel.

DD  understryker vikten av ERRIN:s betydelse som plattform för kontaktskapande i Bryssel. Sedan den första gången eventet gick av stapeln har det genererat stort intresse från externa aktörer och media.

Läs mer http://www.eudesigndays.eu/

Framtiden för Design Days och designområdet i EU

I samband med Design Days 2016 ansåg organisatörerna att det var dags att ompröva hur DD skulle utvecklas. För att hitta en inriktning för DD:s framtid valde man att utveckla en strategi. Denna är tänkt att hjälpa till att skapa en vision för uppdraget samt att hjälpa till att fokusera och att identifiera de rätta valen för hur eventet skall formas och utvecklas i framtiden. Strategin koncentreras kring 4 P – policy, projekt, profilering och projektutveckling.

 

Exempel på områden för utveckling av designområdet enligt ERRIN:s arbetsgrupp för kreativitetet

– Mer support behövs för att utveckla tvärvetenskapliga partnerskap mellan design och andra discipliner exempelvis affärslivet och humaniora.

– Forskning på designområdet  som en stark bidragande orsak till innovationsprocesser . Hur kan detta stödjas?

– Design bör stödjas i nationella och regionala stödssystem till företag. Hur kan EU stödja detta?

– Starkare betoning är snabb och enkel och samverkande miljö som år stöder snabb prototyping 

– Med snabbt föränderliga företag och affärsmodeller måste partnerskapen i projekt formas utifrån ett holistiskt perspektiv, exempelvis genom att involvera en bredare uppsättning aktörer så som lagstiftare från starten av ett företag.

-Särskilda utlysningar kopplade till ökad finansiering i EU: s forsknings- och innovationsprogram är önskvärda samt program avsedda för kreativa och kulturella näringar;

– Hitta sätt att utveckla samverkan för att ta fram pilotprojekt och prototyper