Verktygslådor med inspiration för kulturprojekt riktade till unga och minoriteter

Kultur och kulturarv är områden som ofta anses vara lämpliga områden för strategiska investeringar på regional och stadsnivå. Men trots att investeringar i kultur kan öka attraktiviteten hos en stad eller region – för att öka turismen eller integrationen av unga och minoriteter – så återstår frågan hur sådana investeringar ska genomföras för bästa resultat. Projektet Culture for Cities and Regions, ett initiativ från EU-kommissionen finansierat genom programmet Kreativa Europa, syftar till att sammanställa vilka lärdomar som finns att hämta från tidigare projekt i unionens medlemsstater. Projektets verktygslådor för att ta del av dessa lärdomar finns nu, fritt tillgängliga för alla som planerar kommande kulturinvesteringar.

                                       För mer information kring Culture for Cities and Regions, klicka på bilden.

Kultur och kulturinvesteringar kan vara strategiskt viktiga av flera anledningar. På ett ekonomiskt plan kan investeringar i det lokala eller regionala kulturarvet innebära en stärkt profil och särprägel som lockar fler besökare. I en mer övergripande samhällskontext kan samtidigt investeringar och ökat deltagande i kultur och kulturproduktion föra med sig starkare social- och interkulturell sammanhållning och social innovation. Med öppnare gränser, ökad migration och ett alltmer digitaliserat samhälle ökar troligen än mer vikten av strategiska investeringar på kulturområdet. Hur sådana investeringar ska göras så effektiva som möjligt kan givetvis inte ha bara ett svar – men ett svar kan vara att se på tidigare genomförda investeringar i andra regioner och städer, för att dra lärdom av dem. Under perioden 2015-2017 har projektet Culture for Cities and Regions genomfört studiebesök och analyser som engagerat cirka 150 europeiska städer och regioner.  Resultaten från detta arbete har nu publicerats i form av två rapporter, två verktygslådor, för inspiration.

De två sammanställda rapporterna behandlar två övergripande ämnen för kulturinvesteringar – en om initiativ för att öka social inkludering och integration av minoriteter och migranter, samt en om initiativ riktade mot ungdomar. Ett exempel på en utmaning gällande unga och kultur är hur unga ska inkluderas i och undervisas i det nutida kulturarbetet, samtidigt som den digitala omställningen innebär att de i framtiden kommer kunna producera kulturella och kreativa produkter och tjänster som inte går att förutse idag. För att läsa mer om hur denna och andra utmaningar gällande unga och kultur mötts i bland annat Finland och flera tyska länder, klicka på bilden nedan för att länkas till rapporten.

 

Den andra rapporten behandlar initiativ som tagits till öka den sociala inkluderingen av minoriteter och migranter. Som konstateras i rapportens inledning har den lokala nivån, och i synnerhet städer, en position som ofta är en mer effektiv plattform för att främja integration än den nationella nivån. Goda exempel som framhålls är bland annat utställningen Rom San – Vi är Romer, som hölls på Göteborgs Stadsmuseum 2014-2015. I avsnittet om museets arbete finns att läsa hur utställningen synliggjort svenska romer för en större publik, och tips för hur liknande utställningar kan utformas för att få en större genomslagskraft hos besökarna. Klicka på bilden till höger för att länkas till rapporten.

 

Verktygslådorna för inspiration är på flera sätt relevanta att läsa för aktörer i Småland-Blekinge-Halland. Som för andra svenska regioner och städer innebär nya medborgare, i form av både unga och migranter, både möjligheter och utmaningar. Hur framtida kulturinvesteringar kan, kanske även bör, utformas är frågor som verktygslådorna kan ge inspiration till. Utöver de enskilda fallstudierna och genomförda studiebesöken innehåller även rapporterna information om nätverk som kan vara relevanta att engagera sig i, samt beskrivningar av projekt som beviljats medel inom Kreativa Europa. Informationen kan senare användas till att hitta potentiella partners för erfarenhetsutbyten, där de egna kompetenserna och erfarenheterna kan knytas till de i andra regioner och städer. För den med projektidéer på kulturområdet i behov av medel, eller som redan genomfört ett lyckat projekt och vill dela med sig av erfarenheterna, kan det vara relevant att läsa mer om EU-programmet Kreativa Europa och utmärkelser som går att söka. Vårt kontor har en lista över utmärkelser som kan vara relevanta att söka för aktörer i Småland-Blekinge-Halland, med utmärkelser bland annat på kulturområdet. Du finner listan med utmärkelser här, och mer information om Kreativa Europa genom att klicka på bilden nedan.