Biobaserade byggmaterial på EU:s agenda – Linnéuniversitetet delar med sig av sin kunskap

Hållbart byggande är högt prioriterat i EU:s gröna giv. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har även lyfta att organiska byggmaterial såsom trä, är en viktig del i att minska byggsektorns klimatpåverkan. Detta har ERRIN:s arbetsgrupp för bioekonomi tagit fasta på och arrangerat ett webinarium om just biobaserade byggmaterial. Detta är ett område där vi i Småland Blekinge Halland har stor kompetens och kunskap. Därför kändes det självklart att Linnéuniversitetets skulle vara en av talarna på webinariet. Thomas Bader som är professor i redogjorde för hur man samverkat med näringslivet i projektet Större konkurrenskraft för KL-träbaserade byggsystem genom effektiv konstruktion och reducerat kolavtryck.

Förutom Thomas presentation, fick deltagarna även lyssna till EU-kommissionen och ytterligare två regionala exempel. Philippe Moseley från EU-kommissionen redogjorde för de många insatser som görs just nu inom hållbart byggande:

Alla dessa är givetvis intressanta, men vissa viktigare än andra. Kopplat till initiativet ett nytt Europeiskt Bauhaus finns ett starkt engagemang framför allt i Småland, med inskickade bidrag till det nyetablerade Bauhauspriset och siktet inställt på att ansöka om att bli en av de fem Bauhauspiloter som ska utses i höst. Inom renoveringsvågen innehåller många olika delar, bland annat kriterier för offentlig upphandling baserat på EU-ramverket för livscykelanalys Level(s). Insatserna för cirkulärt byggande är även det något som vi i Småland Blekinge Halland har kunskap, vilket vi bland annat kommer dela av oss med på ett frukostwebbinarium den 23 Juni.  Horisont Europa kommer vara mycket intressant för lärosäten så väl som kluster och regioner och städer at titta närmre på, håll därför ögonen öppna för arbetsprogrammen som väntas presenteras v.25 och anmäl er till EU-kommissionens infodagar. EU-kommissionen arbetar även mycket med dialog med näringslivet kring behov inte minst i frågan om utbildning och kompetensförsörjning.

 Ett initiativ som vi i Småland Blekinge Halland har väntat på är EU:s strategi för hållbar byggd miljö. EU-kommissionen bekräftade den information vi fått tidigare. Flera av de åtgärder som man hade för avsikt att ta upp i en kommande strategi för hållbarfinansiering inkluderades i renoveringsvågen redan förra året. Därför har man tryck på pausknappen och kommer ta ett omtag och fundering kring vad en eventuell strategi för hållbar byggd miljö bör innehålla för att inte komplettera och inte överlappa med renoveringsvågen.

Utifrån EU-kommissionens insatser är projektet som Linnéuniversitet presenterade mycket intressant. Kross laminerat trä (KLT) är ett byggmaterial med stora klimatfördelar. Det har tagit sig in på marknaden, men än nyttjas det inte till full potential. I Linnéuniversitetets projekt samverkar man med näringslivet kring de utmaningar som finns. Man ser att kunskapsnivån i branschen är för låg och man har därför utvecklat särskilda utbildningsmoduler. Projektet har även tagit fram modeller för att bedöma klimatpåverkan jämfört med andra material, vilket rimmar väl med EU-initiativ såsom Level(s). Både KLT som byggmaterial och projektet som en främjare av detta bidrar därmed till att vi når EU:s klimatmål om ett koldioxidneutralt Europa 2050.

De andra exempel som presenterade utgöt även de viktiga bidrag till EU:s klimatarbete. Lahti som för närvarande är European Green Capital presenterade hu man strategiskt arbetar för att främja hållbart byggnade, där trä har en given plats. Trä är kanske det biobaserade byggmaterial som vi först kommer att tänka på, men det franska företaget Cavac Biomatériaux däremot producerar isoleringsmaterial från hampa. Vill ni veta mer om dessa exempel kan ni se presentationer nedan eller kontakta Linda.

EU-kommissionens presentation

Linnéuniversitetets presentation

Cavac Biomatériaux presentation

City of Lahtis presentation