Digital utbildning på agendan inom Europaåret för kompetens 2023!

Förra veckan antog EU-kommissionen två förslag till rekommendation inom ramen för Europaåret för kompetens där syftet är att stödja EU:s medlemsstater och utbildningssektorer för att kunna erbjuda inkluderande och tillgänglig digital utbildning av god kvalitet till alla européer och utveckla digitala färdigheter inom EU. Förslagen behandlar två utmaningar: avsaknaden av ett myndighetsövergripande tillvägagångssätt för digital utbildning och svårigheter med digital kompetensförsörjning. Samma vecka deltog Brysselkontoret i ett möte tillsammans med Central Sweden (både Brysselkontoret och digitaliseringskoordinatorer från regionerna) med ansvarig avdelning för dessa två rekommendationer på EU-kommissionens avdelning för utbildning, ungdom, idrott och kultur – DG EAC. Under mötet informerade representanter från EU-kommissionen om dessa förslag tillsammans med andra satsningar som görs inom området för digitala färdigheter.

I det första förslaget till rådets rekommendation om de viktigaste möjliggörande faktorerna för framgångsrik digital utbildning, uppmanas EU:s medlemsstater att tillgängliggöra en inkluderande digital utbildning av god kvalitet. Förslaget ämnar även till att belysa vikten av att ta itu med den digitala klyftan som blivi tydligare efter covid-19-pandemin. Genom en enhetlig ram för investeringar, styrning och lärarutbildning, ger rekommendationen en övergripande vägledning för de åtgärder som bör tas för att genomföra en myndighetsövergripande strategi där innovation börjar nerifrån, och omfattar många aktörer.

I det andra förslaget till rådets rekommendation om att förbättra digitala färdigheter i utbildningen, lyfts vikten av att tidigt börja arbeta med digitala färdigheter på ett enhetligt sätt på alla utbildningsnivåer, där riktade insatser görs för vissa prioriterade grupper eller grupper som är svårnådda. Förslaget uppmanar medlemsländer att stödja integrering av digitala färdigheter i vuxenutbildning och åtgärda brister i IT-yrken genom inkluderande strategier.

Nästa steg blir att medlemsstaterna ska anta de två ovannämnda förslagen. En högnivågrupp för digital utbildning och digitala färdigheter för att stödja genomförandet av de två rekommendationerna kommer även att inrättas. Dessa förslag skapar ramverk för hur regioner, lokal och nationella aktörer kan arbeta för att påskynda digitaliseringsaspekterna inom kompetensförsörjning, för att skapa ett digitalt Europa som är inkluderande och erbjuder digital utbildning av god kvalitet. Dessa förslag blir verktyg för våra regioner som går att använda på hemmaplan för att fortsatt arbeta med digitalisering och kompetensförsörjning.

Samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå

Utöver de två nya rekommendationerna diskuterades även vikten av samverkan mellan olika nationella myndigheter tillsammans med lokal och regional nivå. De berättade även om en pilot som kommer presenteras längre fram för ett European Digital Skills Certificate, likt det nuvarande språksystemet som finns i EU där det går att få ett certifikat som visar ens språknivå i ett andraspråk (till exempel engelska eller franska) från A1 till C2. Ansvaret för certifikatet kommer troligen bli nationell nivå. Även vikten av datainsamling och datadelning för kartläggning av digitala färdigheter, för att lättare utveckla dem, uppmärksammades i sammanhanget. Slutligen tipsades det även om European Digital Innovation Hub som med över 2500 medlemmar faciliterar dialog och erbjuder webbinarier, workshops och nyhetsbrev inom området för digital utbildning.

Hubben borde vara intressant för kollegor i Småland-Blekinge-Halland som arbetar med kompetensförsörjning eller digital kompetens och utbildning i olika sammanhang, både som informationskanal kring aktuellt på området inom EU samt för erfarenhetsutbyten och andra engagemang för att utveckla digital kompetens i länet.  Intressant för våra utbildningsaktörer att känna till kan vara att initiativ förväntas komma kopplat till interoperabiliten mellan universiteten, alltså förmågan hos olika system (till exempel för lärare, studenter och universitet) att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra på ett sömlöst sätt. Även riktlinjer kring etisk användning av data och AI förväntas presenteras längre fram med praktiska dokument för lärare.

Det allmänna intrycket under det informella mötet var att inte bara vi regionrepresentanter var tacksamma att få besöka EU-kommissionen, utan även att de var tacksamma för att vi ville besöka dem och diskutera våra regionala perspektiv inom området för digital utbildning. Precis som vi fick lära oss under digitaliseringskoordinatorernas besök i Bryssel är EU-kommissionen närmare, mer lättillgänglig och inlyssnande än man kan tro!