Våra regioners roll i EU:s digitala omställning del 3: Finansiering

Den digitala omställningen täcker flera områden och inkluderar ambitiösa mål både inom EU och inom Sverige. För att nå dessa mål krävs bland annat att rätt kompetenser, tillgänglighet och infrastruktur är på plats, men för att detta i sin tur ska ske saknas det ibland tillräcklig finansiering. Inom EU finns det en mängd utlysningar att ansöka till som aktör inom både lärosäte och region. För att få en lättare översikt över denna djungel av möjligheter har Brysselkontoret sammanställt de största finansieringsinitiativen.

Både EU och Sverige har stora mål gällande samhällets digitala omställning. Inom EU vill man till exempel att innan 2030 ska 80% av befolkningen ha grundläggande digitala kompetenser, samt att inom offentlig sektor ska 100% av viktig offentlig service vara digitalt tillgänglig. Sverige har som mål att bli bästa EU-landet på digitalisering vilket vi enligt Index för digital ekonomi och digitalt samhälles mätningar (DESI) inte är. Vi hamnar framför allt efter bland EU-länderna när det kommer till tillgänglighet till 5G-täckning. I DESI-mätningen har Sverige åkt ner från tredje plats till fjärde plats det här året. För att uppfylla de ambitiösa målen att dels hamna på första plats när det gäller digitalisering av det svenska samhället, dels för att nå EU-målen beträffande digital kompetens, service och tillgänglighet krävs det en kraftansträngning på flera nivåer inom flera sektorer.

SBHSS:s ägare arbetar med digitaliseringsfrågor på olika sätt. Bland annat med digitala hjälpmedel som kan underlätta i arbetet mot en grön omställning, tekniska verktyg för utveckling inom e-hälsa och digitala färdigheter kring havsbaserade projekt. Vi har i del ett och två av denna fördjupningsserie skrivit om aktuell EU-policy samt samarbetsmöjligheter och plattformar kring digitalisering, men för en lyckad satsning mot en digital omställning kan även resurser i form av finansiering behövas. Inom EU finns en rad olika möjligheter för finansieringsstöd, några av dem har vi valt att nämna nedan, som ingår i EU-kommissionens Multiannual Financial Framework, samt möjligheter som ingår i plattformar som vi redan bedömt som intressanta för SBHSS:s ägare.

 

Digitala Europa, är ett program som fokuserar på digitala tekniker, och hur de ska härledas till företag, offentlig förvaltning och medborgare. Programmet är till för att möta den digitala övergången i EU och för EU att bli mer digitalt självförsörjande i stället för att lägga all tilltro på digitala lösningar och system från andra världsdelar. Med ett värde på 7,6 miljarder är det en del av EU:s nästa långtidsbudget för år 2021–2027 och kommer att tillhandahålla finansiering för projekt inom fem områden: superdatorer, artificiell intelligens, cybersäkerhet, avancerade digitala färdigheter och säkerställande av en bred användning av digital teknik. Genom EU-kommissionens hemsida kan man ansöka om finansiering från öppna eller kommande utlysningar som matchar sin regions eller lärosätes arbete med något av ovannämnda områden. Just nu finns det till exempel utlysning om säkerställning av strategisk infrastruktur för tillgänglighet av 5G-täckning, dataanvändning och tillgänglighet inom transportsektorn, samt om cybersäkerhet.

 

Inom detta program har det även lanserats en plattform Digital Skills & Jobs platform som vi skrev om i del 2 av denna fördjupningsserie beträffande samarbetsmöjligheter. Plattformen samlar utlysningar, dels de som ingår i programmet för digitala Europa, men dessutom utlysningar som är mer direkt kopplade till kompetensförsörjning och utveckling av digitala färdigheter från andra EU-aktörer. Ett exempel är Rigas energibyrå (REA) som har utlyst en andra ansökningsomgång för små och medelstora företag med ekonomiskt stöd för utveckling av nya tjänster inom energisektorn som en del av projektet ”Artificiell intelligens för nästa generations energi (I-nergy)”.

 

Horisont Europa är ett av EU:s största finansieringsprogram för forskning och innovation med en budget på 95,5 miljarder euro. Programmet ämnar underlätta samarbete och stärka effekterna av forskning och innovation när det gäller att utveckla, stödja och genomföra EU:s politik och samtidigt ta itu med globala utmaningar. Här ansöker man på liknande sätt som till utlysningar inom programmet för Digitala Europa. De flesta utlysningar kräver att det rör sig om ett samarbetsprojekt mellan aktörer från flera EU-länder. Inom digitalisering finns utlysningar för finansieringsstöd tillgängliga men då listan är lång kan det vara en god idé att läsa igenom instruktioner, riktlinjer, manual och syfte för varje utlysning noggrant.

 

Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) är ett viktigt EU-finansieringsinstrument för att genomföra den europeiska gröna given genom att stödja utvecklingen av sammanlänkade transeuropeiska nät inom områdena för transport, energi och digitalisering. Den digitala delen av CEF förvaltas av genomförandeorganet för hälsa och digitalisering (HaDEA) och har i syfte att bidra till utveckling av bland annat säker, hållbar och högpresterande infrastruktur, av 5G-nät, samt av kapacitet och motståndskraft hos digitala stomnätsinfrastrukturer. Just nu finns det möjlighet att ansöka till åtta utlysningar via HaDEA:s hemsida och dessa utlysningar riktar sig främst till aktörer som arbetar med 5G och utveckling av dess tillgänglighet och infrastruktur inom till exempel transportsektorn och smarta samhällen.

 

Som vi också tidigare nämnt i del 2 gällande samarbetsmöjligheter är plattformen AI-on-demand som ämnar ge tillgång till ett brett utbud av resurser gällande trender och ny innovation inom AI genom öppna finansieringsmöjligheter, en katalog över leverantörer av AI-tjänster, kompetenshöjningsresurser och vägledning om utvecklingen av tillförlitliga AI-verktyg. Just nu finns det sex utlysningar att ansöka om, dels från plattformen själv som riktar sig till forskare, experter och företag, dels utlysningar av partnerskap och finansieringsstöd från några av plattformens medlemmar. Väljer man som region eller organisation att bli medlem i plattformen finns det även tillfälle, att vid projektarbete, lansera egna utlysningar för partnerskap. Ett exempel på en utlysning på denna plattform är företagen BonsAPP:s och StairwAI:s projekt som söker talanger för att stödja AI-modellutbildning (datavetenskap), AI-utveckling och integration till lågteknologiska små och medelstora företag som valts ut inom EU-projekten och där ekonomiskt bidrag kommer ges.

 

Sammanfattningsvis finns det minst sagt många ställen att leta och söka finansieringsstöd inom området för digitalisering. Många av utlysningar kräver ett redan etablerat projekt eller aktivitet, samt krav på att projektet är ett resultat av ett gränsöverskridande samarbete. Har man dock de pusselbitarna på plats kan en vinnande ansökan hos någon av ovanstående initiativ vara en stor möjlighet att utveckla sitt arbete och på storskalig nivå bidra till en digital omställning i samhället. Hör gärna av dig till Sandra eller Hanna skulle det finnas oklarheter eller om du behöver mer information kring EU-finansiering.