Erasmus+ innovationsallianser 2024: Nu är det dags att ansöka!

Vikten av att ställa om till ett grönare, mer digitalt och konkurrenskraftigare Europa präglar arbetet inom EU. Detta syns särskilt för innovationsallianser inom EU:s sektorsprogram Erasmus+, där det nu finns möjlighet att ansöka om projektfinansiering, för utbildning och företag samt allianser för sektoriell samverkan för kunskap och kompetens. Ansökningsperioden är öppen och det går att ansöka om finansiering fram till den 7e mars 2024.

 

Detta program för innovationsallianser berör bland annat områden som kompetensförsörjning och digitalisering, som i sin tur är viktiga för regionerna i SBHSS. Här finns möjligheter för regionerna, olika aktörer inom näringslivet såväl som de olika lärosätena att använda denna möjlighet som programmet erbjuder för att genom ökat samarbete hantera utmaningar gällande kompetensförsörjningsbehov samt att stärka innovationskraften. Projektfinansieringen kan sökas inom två olika områden.  

Det första området innefattar allianser för utbildning och företag och syftar till att stärka den europeiska innovationskapaciteten. Europa står som känt inför flera utmaningar i form av klimatförändringar, ökad digitalisering och en snabb utveckling inom artificiell intelligens som leder till ett ökat behov av innovation och förändringar på den europeiska arbetsmarknaden. Genom att stärka samarbetet och kunskapsflödet inom högre utbildning, forskning, yrkesutbildningar och specifika utbildningar för företag och andra aktörer inom näringslivet strävar Erasmus+ innovationsallianser efter att stärka innovationskraften.  

Det andra området innefattar allianser för sektoriell samverkan för kunskap och kompetens. Detta syftar till att ta fram strategier för både korta och långsiktiga samarbeten inom kompetensutveckling för att stärka innovationen. Detta kan ske genom riktade insatser mot utbildningar för särskilda branscher där omstruktureringsbehovet är stort. Här ligger ett särskilt fokus på digitala och gröna kompetenser och färdigheter för att hantera de utmaningar som Europas arbetsmarknader står inför. Tidigare har vi på SBHSS Brysselkontor skrivit om sektoriella kunskapsallianser genom finansiering från Erasmus+ och om EU:s kompetensagenda. EU:s ’Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills’ är ett ramverk för strategiska samarbeten som ämnar att hantera kompetensbrister inom specifika sektorer och främja sektoriella kunskapsallianser. Dessa partnerskap omfattar såväl företag, industriorganisationer som lärosäten. Pact for Skills (även hänvisad till som kompetenspakten), en viktig del av EU:s kompetensagenda som även det är ett ämne vi på Brysselkontoret tidigare har rapporterat om, vilket beskrivs som ett viktigt verktyg för sektoriell samverkan för kunskap och kompetens inom Erasmus+. Innovationsallianser inom Erasmus+ möjliggör alltså finansiering för partnerskap inom kompetenspakten, vilket vänder sig till etablerade aktörer som verkar inom områden där viktiga åtgärder för den europeiska kompetensagendan genomförs, så som till exempel hållbar utveckling. Detta ramverk syftar till att stödja konkreta åtgärder genom att främja samarbeten inom kompetensutveckling på både lokal, regional och nationell nivå för att möta utmaningarna på den europeiska arbetsmarknaden. 

Erasmus+ innovationsallianser kan innefatta möjligheter för regional utveckling kopplat till kompetensförsörjning och bör således vara intressant för regionerna i SBHSS. Detta då finansieringsmöjligheterna riktar sig både till branscher som är viktiga för regionerna, och till lärosäten. Erasmus+ programmets budget för perioden 2021–2027 är 26,2 miljarder euro, vilket är en stor ökning från perioden 2014–2020 då budgeten låg på 14,7 miljarder euro. Med denna ökade budget strävar Erasmus+ efter att bli mer inkluderande, digital och grönare. Med andra ord är det mycket som tyder på att Erasmusprogrammet för den här perioden kan komma bli ett viktigt verktyg för regional utveckling och kompetensförsörjning, både på kort och lång sikt för fler samarbeten mellan olika aktörer på regional och europeisk nivå. Se därför till att ansöka om finansiering från Erasmus+ innovationsallianser innan den 7 mars! 

 

Läs mer om Erasmus+ innovationsallianser för 2024 här. 

Läs mer om de olika områdena, ansökningskrav och gör själva ansökan här.  

Har ni frågor om sektoriella kunskapsallianser? Kontakta oss på Brysselkontoret för mer information.