Regional kompetensutveckling del 1: Finansiering

Kompetensförsörjningen behöver öka för att stärka kompetenserna som inte bara arbetsmarknaden behöver, utan hela samhället. Detta för att tillsammans kunna genomföra tvillingomställningen för att nå de gröna och digitala mål som hela vårt samhälle behöver sätta. Detta gäller på såväl regional nivå som europeisk, och betonar därmed betydelsen av att tillsammans arbeta för att hitta de gröna och digitala lösningar som vi behöver.

I samband med den gröna och digitala omställningen ökar kompetensbehovet och påverkar såväl regioner som lärosäten. Detta eftersom även kompetensförsörjning knyts till tvillingomställningen av samhället. Det pekar på vikten av samverkan mellan dessa aktörer och olika sektorer, inte minst då koordinering behövs för att tillgodose människor med kompetensbehov som behövs för att möta ökade kompetensbrister på arbetsmarknaden, men även då kompetensförsörjning är ett sektorsöverskridande område. Det är även viktigt att vara redo med laguppställning (alltså ett samarbete mellan aktörer från olika sektorer och områden genom att regionerna koordinerar resurser och aktörer) för att ta del av flera möjligheter som erbjuds på EU-nivå i form av finansieringsprogram och projekt för att öka kompetensförsörjningen i våra län. Även om kompetensförsörjning är ett område som medlemsstaterna själva beslutar om finns det en rad möjligheter som erbjuds inom EU för att stödja regionernas kompetensutveckling.

Medan ESF för utgör en grundbult i EU:s stöd för kompetensförsörjning betonas vikten av att arbeta med EU:s sektorsprogram, i synnerhet Erasmus+ som utökat möjligheter för kompetensprojekt för till exempel yrkesutbildning och matchning från skola till arbetsliv. Även andra sektorsprogram kan vara intressanta för att öka kompetensen, som till exempel Programmet för ett digitalt Europa – där det är de digitala kompetenserna uppmärksammas.

Med regionernas smarta specialiseringsstrategier på plats, kan EU:s fonder stärka kompetensbasen för regionernas prioriteringar och ytterligare spetsa regionernas styrkor, i synnerhet inom den gröna och digitala omställningen. Genom att nyttja möjligheterna att använda nya verktyg för att spetsa färdigheterna hos redan kompetent arbetskraft kan den kapacitet vi redan byggt i högre grad skalas upp och vi koppla ihop oss med andra europeiska aktörer för att komplettera våra styrkor med deras kompetenser.

Som vi skrivit om i tidigare artiklar finns det möjlighet att nyttja Erasmus+ för utbildning och för att stärka yrkeskompetenser i branscher som har svårt att tillsätta kunnig arbetskraft baserat på så kallade kunskapsallianser. Programmet erbjuder ett flertal olika möjligheter för projekt, samarbeten och finansiering, särskilt inom deras programdel nyckelåtgärd två: samarbete mellan organisationer och institutioner. Den delen av programmet förväntas medföra utveckling, överföring eller implementering av innovativa metoder på organisatorisk, lokal, regional, nationell eller europeisk nivå och erbjuder ett flertal möjligheter för samarbete på olika utbildningsnivåer och olika sektorer.

Tidigare har vi även berättat om att Erasmus+ främst har varit känt som ett program för studentutbyten men har fått betydande resurstillskott, utvecklats och erbjuder nu intressanta möjligheter för samhälle och näringsliv. Utlysningarna för Erasmus+ 2022 har fokuserat på fyra övergripande mål; inkludering, digitalt, grönt och deltagande. Mer specifika fokusområden inom programmet är även yrkesutbildning, samarbete inom utbildning, rörlighet utanför och mellan nationsgränser, samt ungdom och idrott. Budgeten på cirka 41,6 miljarder kronor (3,9 miljarder euro) är en ökning från tidigare år. Huvudsakliga nyheter för utlysningarna 2022 är anpassning av utbildningssystem till den gröna omställningen och nya storskaliga projekt som stöd för högkvalitativ digital utbildning. Tidigare utlysningar har bland annat behandlat stöd till redan existerande samarbetsallianser och för utveckling av nya samarbetsallianser. Alla offentliga eller privata aktörer som är verksamma inom utbildning, idrott och ungdomsverksamheter kan söka finansiering från Erasmus+ med hjälp av Universitets- och högskolerådet (UHR) och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor eller genom Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur.

Klicka här för mer information om aktuella utlysningar inom vuxenutbildning.

 

Förutom Erasmus+ och ESF finns ett flertal andra finansieringsprogram inom EU för utbildning som listas på European Education Areas hemsida:

  • Digitala Europa (DIGITAL)
  • Horisont Europa
  • Marie Skłodowska-Curie Actions
  • LIFE-program

Digitala Europa är, precis som namnet låter, ett program som fokuserar på digitala tekniker, och hur de ska härledas till företag, offentlig förvaltning och medborgare. Programmet är till för att bemöta den digitala övergången i EU och för EU att bli mer digitalt självförsörjande i stället för att lägga all tilltro på digitala lösningar och system från andra världsdelar. Programmet erbjuder möjligheter för att öka avancerade digitala färdigheter och för att höja de digitala färdigheterna bland nuvarande arbetskraft. Det finns en plattform för digitala färdigheter och jobb som sköts av EU-kommissionen och erbjuder olika tjänster i form av bland annat inspiration genom goda exempel och forskning, finansieringsmöjligheter och ett digitalt community där man kan komma i kontakt med andra europeiska aktörer för erfarenhetsutbyten, kommunikation och annat. I arbetsprogrammet 2021–2022 finns mer information om Programmet för ett digitalt Europa.

Horisont Europa är EU:s forsknings- och innovationsprogram där det finns mängder av möjligheter för att ta kompetenserna till nästa nivå genom uppskalning av forskning och innovation. LIFE-programmet är EU:s finansieringsinstrument för åtgärder inom miljö och klimat där möjligheter till kompetensförsörjning bland annat hittas inom initiativet BUILD UP Skills och riktar sig mot omställningen till ren energi genom att öka antalet utbildade och kvalificerade byggproffs. Marie Skłodowska-Curie Actions är EU:s finansieringsprogram för forskarutbildning och postdoktoral utbildning av forskare och kan därför vara mest intressant för våra lärosäten.

Det finns alltså ett flertal möjligheter på EU-nivå för de som vill öka kompetenserna i regionerna, varav majoriteten förutsätter samarbeten mellan sektorer och olika europeiska aktörer. Brysselkontoret rapporterar löpande om olika möjligheter i form av samarbeten och finansiering som EU bidrar med för kompetensutveckling inom olika områden.

Hör av er till oss om ni har några frågor eller är intresserade av något särskilt program eller område för kompetensförsörjning!